Lettere adgang til domstolene - retsafgifter sættes ned

Et enigt Folketing forventes i morgen at stemme for justitsminister Lene Espersens lovforslag om en markant nedsættelse og omlægning af retsafgifterne i civile retssager.

Formålet med Lene Espersens lovforslag er at lette adgangen til domstolene, og forslaget udmønter regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne omkring forslaget til finanslov for 2005. Retsafgifterne lempes ifølge lovforslaget med i alt 70 mio. kr. årligt med virkning fra den 1. januar 2005.

Justitsminister Lene Espersen siger:

“Vi gennemfører nu en tiltrængt lempelse af retsafgiften i de mindre sager, hvor det af mange i dag opleves som uforholdsmæssigt dyrt at få sin sag behandlet ved domstolene. Herudover sættes der et maksimum for retsafgiften, så vi fremover undgår sager, hvor der skal betales urimeligt store beløb i retsafgift. Samtidig fastsættes der et særligt lavt maksimum bl.a. i sager om prøvelse af en offentlig myndigheds afgørelse - f.eks. en sag om afslag på førtidspension. Det er sager, som kan have meget stor betydning for de involverede borgere og virksomheder, og jeg lægger stor vægt på, at der også her bliver en lettere adgang til domstolene.”

 

Baggrund

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

  • Retsafgiften sænkes i sager om mindre krav. Det foreslås, at retsafgiften i sager under 50.000 kr., hvor afgiften i dag udgør mellem 500 kr. og 1.660 kr., i alle tilfælde skal være 500 kr.
  • Der fastsættes et maksimum for, hvor stor retsafgiften kan blive. Der foreslås et absolut maksimum på 150.000 kr. for retssager i første instans. I dag er der intet maksimum.
  • I sager om prøvelse af myndighedsudøvelse, f.eks. sager om en offentlig myndigheds afgørelser, fastsættes der et væsentligt lavere maksimum for retsafgiften. Der foreslås et maksimum på 4.000 kr. for retssager i første instans. I dag er der som nævnt ikke noget maksimum.
  • Forholdet mellem afgiften for sagsanlæg (den afgift, der betales ved sagens anlæg) og afgiften for domsforhandlingen (den afgift, der betales ved sagens berammelse til domsforhandling) ændres, således at en større andel af afgiften først betales ved sagens berammelse til domsforhandling. Det foreslås, at halvdelen af den samlede afgift betales ved sagens anlæg og halvdelen ved sagens berammelse til domsforhandling. I dag betales fem sjettedel af den samlede afgift ved sagens anlæg og én sjettedel ved sagens berammelse til domsforhandling.

Lovforslaget viderefører den gældende afgiftssats på i alt 2,4 pct. af sagens værdi (i dag 2 pct. ved sagens anlæg og 0,4 pct. ved sagens berammelse, fremover 1,2 pct. i begge tilfælde). Denne afgiftssats har efter forslaget betydning for sager i ”mellemgruppen”, dvs. over 50.000 kr. og under ca. 6 mio. kr. (ca. 150.000 kr. for sager om prøvelse af myndighedsudøvelse).

Lovforslaget bygger i vidt omfang på det forslag om nedsættelse og omlægning af retsafgifterne i civile retssager, som er indeholdt i Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jens Røn, tlf. 33 95 69 40.