Konkursrådet afgiver betænkning om gældssanering

Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget Konkursrådets betænkning nr. 1449/2004 om gældssanering fra rådets formand retspræsident Jens Feilberg, Sø- og Handelsretten.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Reglerne om gældssanering udgør håbløst forgældede skyldneres væsentligste mulighed for at komme videre samtidig med, at reglerne er med til at sikre, at skyldneren får betalt så meget af gælden, som der er realistisk mulighed for.

Gældssaneringsreglerne har nu virket i 20 år, og selv om de utvivlsomt langt hen ad vejen har virket godt, har der også ind i mellem været kritik af den måde, reglerne er blevet anvendt på. Jeg er derfor glad for, at Konkursrådet nu har foretaget en grundig gennemgang af reglerne og deres anvendelse i praksis. Det er vigtigt, at vi har et tidssvarende regelsæt, der afvejer hensynet til den håbløst forgældede skyldner over for hensynet til hans eller hendes kreditorer.

Konkursrådets forslag til en revision af gældssaneringsreglerne vil nu blive sendt i høring, og jeg vil herefter tage stilling til udformningen af et lovforslag, som jeg forventer at fremsætte for Folketinget i den kommende folketingssamling.”

 

Baggrund

Betænkningen indeholder Konkursrådets overvejelser og forslag om revision af konkurslovens regler om gældssanering. Rådets forslag indeholder bl.a. følgende hovedpunkter:

  • De nærmere betingelser for at få gældssanering kommer til at fremgå udtrykkeligt af konkursloven.
  • De nærmere regler for beregning af det beløb, som skyldneren skal betale sine kreditorer, fastsættes i en bekendtgørelse.
  • Skyldnerens nye ægtefælle/samlever skal ikke bidrage til betaling af skyldnerens gamle gæld.
  • Børnefamilieydelse mv. skal ikke anvendes til betaling af skyldnerens kreditorer.
  • Regler om behandlingen af skyldnerens pensionsordninger i forbindelse med en gældssanering.
  • Det sikres, at pengeinstitutter mv. ikke kan modregne tilgodehavender i beløb fra pensionsordninger, der ophæves som led i en gældssanering.
  • En gældssanering skal også kunne genoptages med henblik på at nedsætte det samlede beløb, som skyldneren skal betale.

Som led i regeringens handlingsplan for iværksættere har Konkursrådet endvidere overvejet en ændring af gældssaneringsreglerne, så en konkursramt iværksætter får mulighed for hurtigere at få slettet resterende gæld. Konkursrådet har udarbejdet et forslag til, hvordan sådanne regler om gældssanering i forbindelse med konkurs i givet fald vil kunne udformes.

Download betænkningen her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Jens Røn (tlf. 33 95 69 40).