Justitsministeren skærper indsatsen mod narko mv. i fængslerne

Justitsministeren fremsætter i næste uge et lovforslag om en skærpet indsats mod narko og andre ulovlige stoffer, som bl.a. har til formål at bekæmpe indsmugling af, handel med og misbrug af euforiserende stoffer og dopingmidler i kriminalforsorgens institutioner.

Lovforslaget er ét af mange initiativer som led i regeringens politik om nul-tolerance over for narko.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Det er krænkende for retsbevidstheden, at der fortsat indsmugles og handles med narkotika i fængsler og arresthuse. Dette er efter min opfattelse helt uacceptabelt. Regeringen har derfor planlagt en lang række initiativer, som skal bekæmpe såvel misbrug som indsmugling og handel med narkotika. Som led heri fremsætter jeg i næste uge et lovforslag, der er udtryk for nul-tolerance over for stofmisbrug i fængslerne, og som giver kriminalforsorgen bedre muligheder for at håndtere disse problemer. Det skal stå klart for alle, at besiddelse af og handel med euforiserende stoffer har klare strafferetlige konsekvenser.

Herudover vil kriminalforsorgen øge indsatsen mod indsmugling af narkotika og andre ulovlige stoffer i fængslerne og arresthusene. Dette vil blandt andet ske ved en øget brug af narkotikahunde og bedre fysisk sikring af institutionerne.

Endelig er det vigtigt, at der også er mulighed for at få den fornødne behandling i fængslerne, så de indsatte kan hjælpes ud af et eventuelt misbrug. Der vil derfor også ske en oprustning af behandlingsindsatsen i fængslerne.”

 

Baggrund

Regeringens lovforslag om nul-tolerance giver en række nye muligheder for at bekæmpe narkotika og doping i kriminalforsorgens institutioner.Lovforslaget indebærer bl.a., at besiddelse af ulovlige euforiserende stoffer i almindelighed mindst straffes med bøde, uanset om forholdet begås indenfor eller udenfor et fængsel. I dag straffes besiddelse til eget forbrug af ulovlige euforiserende stoffer uden for kriminalforsorgens institutioner i førstegangstilfælde med en advarsel, mens besiddelse af ulovlige euforiserende stoffer i fængsler i visse tilfælde ikke mødes med en strafferetlig sanktion, men alene med en disciplinær sanktion.

Endvidere indebærer lovforslaget, at det bliver muligt at foretage rutinemæssig urinprøvekontrol af indsatte i Kriminalforsorgens institutioner med henblik på at undersøge for eventuelt misbrug af ulovlige euforiserende stoffer eller andre ulovlige stoffer, f.eks. anabolske steroider. Hvis en indsat har indtaget euforiserende stoffer eller andre ulovlige stoffer eller nægter at medvirke til en urinprøvekontrol, vil den pågældende kunne ikendes en disciplinærstraf i form af bøde eller strafcelle. I den forbindelse etableres 25 nye strafceller.

Herudover vil Kriminalforsorgen iværksætte en række initiativer som led i den politiske udmøntning af flerårsaftalen for at bekæmpe narkotika og andre ulovlige stoffer i fængslerne:

 • Den fysiske sikring af kriminalforsorgens institutioner forbedres med net og hegn, som vanskeliggør indsmidning af narkotika mv. og mobiltelefoner.
 • Antallet af narkohunde forøges med henblik på at øge mulighederne for at opspore indsmuglet narkotika mv.
 • Kontrollen af de indsattes misbrug af narkotika og dopingmidler forstærkes ved at udtage stikprøvevise urinprøver.
 • Alle løse vægte på mere end 30 kilo vil blive fjernet fra træningslokalerne, og kontrollen med misbrug af anabolske steroider vil blive intensiveret.
 • Der iværksættes forsøg med teknologisk narkobekæmpelse til bekæmpelse af indsmugling af narkotika gemt på personer.
 • Udleveringen af egne effekter, som vanskeligt kan gennemsøges for narkotika eller som kan anvendes som betaling for narkotika, begrænses.
 • Forsøget fra Statsfængslet i Nyborg med kontantløse fængsler udbygges ved at etablere et ”smart-cart” system således, at mulighederne for handel med narkotika forebygges og begrænses.

Herudover indgår der i satspuljeforliget for 2004 en oprustning af behandlingsindsatsen for stofmisbrugere i fængslerne.

I forbindelse med fordelingen af satspuljemidlerne er der bevilget penge til følgende initiativer:

 • En afdeling for opioid-misbrugere efter importmodellen, dvs. i samarbejde med en ekstern behandlingsinstitution. Skal iværksættes på Statsfængslet i Horsens med 15 pladser.
 • En afdeling for indsatte, som har gennemført behandling, men fortsat har lang afsoningstid. Skal iværksættes på Statsfængslet i Vridsløselille med 15 pladser.
 • Udvikling af behandlingsprogram og etablering af behandlingsafdeling for misbrugere af centralstimulerende midler og hash i samarbejde med det amtskommunale behandlingssystem. Skal iværksættes på Statsfængslet i Nyborg med 15 pladser.
 • Udbredelse af Esbjerg-projektet fra Arresthuset i Esbjerg til yderligere 3 amter/3 arresthuse. Der stiles mod Arresthusene i Århus, Odense og Slagelse.

Disse nævnte initiativer skal sættes i værk i løbet af 2004.

I 2005 vil der til brug for drøftelserne om udmøntningen af satspuljemidlerne i 2006 og frem blive foretaget en evaluering af behandlingsindsatsen for stofmisbrugere med henblik på at vurdere, om der er behov for at tilpasse eller ændre behandlingstilbudene samt at vurdere behovet for yderligere tiltag for at nå det overordnede mål om en behandlingsgaranti også for indsatte i fængslerne.