Bedre forhold for dyr under transport

Den danske regering har gennem lang tid kæmpet for at få strammet EU-reglerne om transport af dyr. Beklageligvis lykkedes det ikke at overbevise de andre EU-medlemslande om de nødvendige stramninger, og i sidste måned blev et flertal af medlemslandene enige om en ny forordning om beskyttelse af dyr under transport.

Efter dansk opfattelse indeholder de nye EU-regler langt fra de nødvendige forbedringer.På den baggrund har justitsministeren haft en række drøftelser med Folketingets fødevarepolitiske ordførere med henblik på at identificere områder, hvor Danmark på egen hånd – inden for EU-rettens rammer – kan gennemføre forbedringer af dyrs velfærd under transport.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Det var en stor skuffelse, at de øvrige EU-medlemslande ikke ønskede at stå sammen med Danmark om at få gennemført væsentlige forbedringer af forholdene for dyr under transport. Regeringen vil fortsætte kampen i EU for at forbedre forholdene, men vi vil ikke læne os tilbage og vente på, at de øvrige lande skifter holdning. Derfor er jeg glad for, at jeg nu kan præsentere en række initiativer, der skal forbedre forholdene for dyr under transport.

Regeringens nye initiativer skal bl.a. forbedre velfærden for dyr, der er nedslidte og udtjente, f.eks. udsættersøer. Dette vil ske ved at skærpe vurderingen af, om det enkelte dyr er egnet til transport. Herudover agter jeg at indføre et forbud mod at transportere udsættersøer i over 8 timer.

Af andre initiativer kan jeg nævne, at jeg vil anmode Dyreværnsrådet om at udarbejde regler, der forbedrer dyrs velfærd på de såkaldte samlesteder – altså de steder, hvor dyrene samles og omlæsses navnlig med henblik på eksport. De nye regler skal medvirke til at mindske den stress, dyrene udsættes for på samlesteder. Samtidig skal de nye regler sikre en indretning af samlestedet, der giver embedsdyrlægen bedre mulighed for at vurdere, om dyrene kan tåle den forestående transport.”

 

Baggrund

Justitsministerens nye initiativer indeholder i hovedtræk fire punkter:

  • Justitsministeriet agter at forbyde transport af nedslidte og udtjente søer - og eventuelt også andre udsætterdyr - i over 8 timer. Ministeriet vil endvidere undersøge muligheden for at fastsætte regler om, at udsætterdyr ikke vil kunne anses som transportegnede, hvis transporten indebærer, at dyrene skal transporteres via et såkaldt samlested, hvor dyr omlæsses navnlig med henblik på eksport. Det er Justitsministeriets vurdering, at disse tiltag kan indføres, når den nye forordning træder i kraft om 2 år.
  • Justitsministeriet vil anmode Fødevarestyrelsen om at instruere embedsdyrlægerne om at skærpe vurderingen af, om det enkelte dyr – herunder særligt udsætterdyr – er egnet til transport. Ministeriet har derfor anmodet Fødevarestyrelsen om at undersøge, hvordan dette nærmere kan ske.
  • Justitsministeriet vil fastsætte yderligere nationale bestemmelser om indretningen af de såkaldte samlesteder, hvor dyr omlæsses navnlig med henblik på eksport. Ministeriet vil derfor anmode Dyreværnsrådet om at udarbejde udkast til ændring af samlestedsbekendtgørelsen.

Ændringen skal indeholde bestemmelser, der særligt tager sigte på, at de fysiske forhold på samlestederne medvirker til at mindske den stress, som dyr udsættes for under deres ophold. Samtidig skal reglerne sikre, at embedsdyrlægerne får den fornødne tid til at undersøge dyrenes transportegnethed under rolige forhold.

Det er endvidere Justitsministeriets opfattelse, at der er anledning til nærmere at overveje forholdene i forbindelse med landmændenes brug af udleveringsrum og -vogne, hvor dyrene afventer transport til slagteri. Justitsministeriet vil derfor anmode Dyreværnsrådet om en udtalelse herom. Justitsministeriet vil endvidere tage initiativ til at sikre, at kontrollen med overholdelsen af de gældende regler på dette punkt skærpes.

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Anne Tønnes, Justitsministeriet, tlf. 33 92 27 81.