175 ekstra fængselspladser til Kriminalforsorgen

Regeringen har i dag besluttet at oprette 175 ekstra fængselspladser, som skal medvirke til at få bugt med de lange ventetider og det meget høje belæg i Kriminalforsorgens institutioner. Samtidig vil der blive sat ind overfor de problemer, som fængslerne i dag har med at håndtere negativt stærke indsatte, herunder rockere.

Beslutningen om oprettelse af 175 ekstra fængselspladser indebærer, at der i 2004 åbner i alt 285 nye fængselspladser og yderligere 48 pladser i 2006. Kriminalforsorgens samlede kapacitet bringes herved op på knap 4.200 fængselspladser, idet der i perioden 2002-2006 vil være skabt i alt ca. 550 nye fængsels- og arresthuspladser.

[TABEL]

Oven i disse pladser skal lægges 35 pladser i 2004 og 70 pladser i de følgende år, som forventes frigjort i kraft af lovforslag nr. L122 om fremrykket prøveløsladelse af dømte, som gør en særlig indsats for ikke på ny at begå kriminalitet (”noget for noget”).

De 175 nye fængselspladser fordeler sig på 150 nye fleksible halvlukkede pladser, der etableres ved at flytte bygninger fra tomme flygtningelandsbyer til opsætning i eksisterende fængsler.

Herudover oprettes der 25 pladser i en særligt sikret arrestafdeling i Politigårdens Fængsel, som er øremærket til negativt stærke fanger. Pladserne forventes at kunne tages i brug i efteråret 2004.

Beslutningen indebærer følgende merudgifter for staten:

[TABEL]

Driftsudgifterne vil blive finansieret på tillægsbevillingsloven for 2004 og herefter på de årlige finanslove. Anlægsudgifterne afholdes i første omgang af Kriminalforsorgens eksisterende bevillinger mod at blive tilbageført ved tilsvarende merbevilling i 2005.

Merbevillingen gives i forlængelse af det bevillingsløft, som Kriminalforsorgen allerede har fået som led i flerårsaftalen for 2004-2007.

Beslutningen om oprettelse af 175 ekstra fængselspladser i 2004 skal ses i lyset af de endelige tal for, hvor meget straf domstolene idømte i 2003. Tallene foreligger nu og viser, at der er idømt væsentligt mere straf end, hvad der var forudset ved indgåelsen af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen sidste år. Navnlig har der i det sidste halvår af 2003 været en kraftig stigning i mængden af straf.

 

Forstærket indsats overfor negativt stærke fanger

Oprettelsen af 25 pladser i en særligt sikret arrestafdeling i Politigårdens Fængsel skal imødekomme behovet for egnede pladser til negativt stærke fanger, herunder rockere. Dette behov forventes yderligere forøget i den kommende tid som følge af politiets og skattevæsenets målrettede indsats mod rockerkriminalitet. Oprettelsen af nye, permanente pladser i Politigårdens Fængsel er dermed første led i regeringens opstramning af rockernes afsoningsforhold.

Derudover vil Kriminalforsorgen fremskynde arbejdet med en generel opstramning af forholdene for de rocker-relaterede indsatte under afsoningen. Dette arbejde skal blandt andet sikre, at rockere ikke får udbetalt løn uden at arbejde, og at indsatte på stærke-afdelinger ikke får bedre besøgsforhold end andre indsatte.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Det er klart, at en borgerlig regering, der har en konsekvent retspolitik som mærkesag, ikke kan acceptere, at de straffe som idømmes af domstolene, ikke kan afsones inden for rimelig tid, og at fængslerne må køre med et uacceptabelt højt belæg.

Derfor har vi også i denne regerings tid konsekvent arbejdet for at tilføre Kriminalforsorgen flere ressourcer. Antallet af fængselspladser skal ikke være afgørende for, hvilken retspolitik der føres i Danmark.

Udviklingen har vist, at der har været en endnu større stigning i antallet af dømte og længden af straffe end vi forventede, da vi indgik flerårsaftalen med Dansk Folkeparti sidste år. Det retter vi nu op på ved at tilføre 175 fængselspladser oven i de pladser, som allerede følger af flerårsaftalen. Målet er at genskabe flerårsaftalens forudsætninger om hurtigere afsoning og en reduktion af belægget til 92 pct.

Samtidig sætter vi ind overfor de problemer, som det voksende antal rockere i fængslerne skaber. Med oprettelsen af en særligt sikret arrestafdeling i Politigårdens Fængsel skaffes den yderligere kapacitet, som politiets målrettede indsats mod rockerkriminaliteten gør nødvendig. Samtidig skabes der mulighed for, at indsatte der optræder voldeligt eller truende i de eksisterende stærke-afdelinger eller i arresthusene, øjeblikkeligt kan overføres til et mere restriktivt regime for en periode.

Det er naturligvis helt afgørende for personalets muligheder for at opretholde orden og disciplin i fængslerne, at de har de nødvendige reaktionsmuligheder overfor for indsatte, som ikke vil følge reglerne. Den nye afdeling i Politigårdens Fængsel vil dermed også indgå som et centralt led i regeringens opstramning af rockernes afsoningsforhold generelt.

Det er helt forståeligt, at situationen i øjeblikket giver anledning til frustration hos Kriminalforsorgens ansatte, som hver dag gør en stor indsats under vanskelige forhold.

Kriminalforsorgen vil nu sætte fuld fart på byggearbejdet og rekrutteringen, så vi kan få de nye pladser i drift i løbet af efteråret, og dermed få bugt med de problemer, som præger situationen i øjeblikket.

Det betyder, at belægssituationen i fængslerne vil blive normaliseret i løbet af 2004, men da de nye pladser først kan tages i brug til efteråret, forventer jeg dog ikke, at det i år bliver muligt at leve op til målsætningen om et gennemsnitligt belæg på 92 pct.

Dagens beslutning indebærer samtidig, at ventetiden på afsoning vil blive nedbragt mærkbart, når de nye pladser tages i brug.”

Pressemøde 2. marts 2004 (ppt)

Initiativer på fængselsområdet (pdf)

Styrket indsats mod "fupafsoning" (pdf)