Nyhedsbrev af 6. juli 2018

Vejledning

 

Vejledning nr. 9533 af 26. juni 2018 om beregning af klagefrister

Justitsministeriet har udstedt en ny vejledning om beregning af klagefrister. Vejledningen afspejler postaftalen af 3. maj 2016 og anvendelsen af digital forvaltning. Den indeholder retningslinjer for, hvornår klagefristen begynder at løbe fra, beregning af en klagefrists udløb, samt hvornår på døgnet en klage skal være modtaget.

Vejledningen er tilgængelig i sin helhed her.

www.retsinformation.dk/_GETDOC_/ACCN/C20180953360-regl

 

Vejledning nr. 9539 af 26. juni 2018 om lovkvalitet

Vejledning om lovkvalitet er blevet opdateret som følge af to regeringsinitiativer om digitaliseringsklar lovgivning og agil erhvervsrettet regulering, der begge trådte i kraft 1. juli 2018.

Derudover er vejledningen blevet opdateret, så den afspejler reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Vejledningen er tilgængelig på lovkvalitet.dk https://lovkvalitet.dk/

www.retsinformation.dk/_GETDOC_/ACCN/C20180953960-regl

 

Høringer

Justitsministeriet har den 29. juni 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af indsamlingsloven (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til indsamlinger foretaget blandt juridiske personer mv.) i høring med høringsfrist den 20. august 2018.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62001

Justitsministeriet har den 29. juni 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.) i høring med høringsfrist den 24. august 2018.

Lovudkastet har været fremsat for Folketinget den 16. maj 2018 som lovforslag nr. L 240. Folketinget førstebehandlede lovforslaget den 29. maj 2018 med henblik på debat og genfremsættelse i næste folketingssamling.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62010

 

Justitsministeriet har den 2. juli 2018 sendt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier i høring med høringsfrist den 10. august 2018.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62013

 

Justitsministeriet har den 3. juli 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffuldbyrdelsesloven (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn) i høring med høringsfrist den 26. august 2018.

Lovforslaget, høringsbrevet samt listen over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62023

 

Forskning

 

Udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupper

Justitsministeriet har d. 28. juni 2018 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupper.

Rapporten kortlægger udgifter, som ofre for berigelseskriminalitet oplever, samt udgifter for offentlige myndigheder forbundet med straffende tiltag og Exit-indsatser.

Rapporten er tilgængelig her:

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2018/udvalgte_samfundsoekonomiske_omkostninger_som_foelge_af_bandekriminalitet_.pdf