Nyhedsbrev af 5. januar 2018

Love

Lov nr. 1666 af 26. december 2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 28. december 2017.

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Formålet med loven er at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF (pakkerejsedirektivet). Direktivet, der er et totalharmoniseringsdirektiv, skal være gennemført i national lovgivning senest den 1. januar 2018, og reglerne, der følger heraf, skal finde anvendelse fra den 1. juli 2018.

Formålet med reglerne er bl.a., at flere rejser – og dermed flere rejsende – bliver beskyttet af lovgivningen bl.a. under hensyntagen til den teknologiske udvikling, som rejsemarkedet har undergået siden vedtagelsen af den gældende pakkerejselov fra 1993.

I lyset af det nye pakkerejsedirektiv affattes en ny hovedlov om pakkerejser. Hovedpunkterne i loven i forhold til den gældende pakkerejselov er en udvidelse af pakkerejsebegrebet, således at flere rejser bliver omfattet af loven. Endvidere introduceres en ny type rejser – sammensatte rejsearrangementer – der som udgangspunkt ikke er omfattet af de generelle regler om pakkerejser, men hvor sælgeren af et sådant sammensat rejsearrangement bliver pålagt bl.a. en oplysningsforpligtelse. Hvis sælgeren af et sammensat rejsearrangement ikke overholder sine forpligtelser efter loven, finder en del af de bestemmelser, der vedrører pakkerejser, tillige anvendelse på det sammensatte rejsearrangement.

Ud over ovenstående større ændringer af anvendelsesområdet er loven i vidt omfang overordnet set en videreførelse gældende ret.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lov nr. 1679 af 26. december 2017 om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Loven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Formålet med loven er at give domstolene et større skøn til at vurdere, om det i en konkret straffesag er rimeligt, at en person, der som følge af sin psykiske tilstand idømmes andre foranstaltninger i stedet for almindelig straf, skal betale sagens omkostninger.

Loven ændrer retsplejelovens § 1008, stk. 4, 2. pkt., om begrænsning af domfældtes ansvar for sagsomkostninger, således at omkostningsansvaret efter omstændighederne kan begrænses for personer, der som følge af deres psykiske tilstand idømmes andre foranstaltninger i stedet for almindelig straf.

Med lovændringen fastslås det, at domstolene efter et konkret skøn kan begrænse omkostningsansvaret for en domfældt, der som følge af sin psykiske tilstand idømmes andre foranstaltninger i stedet for almindelig straf, når ansvaret ellers ville komme til at stå i åbenbart misforhold til domfældtes skyld og vilkår.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lov nr. 1680 af 26. december 2017 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri)

Loven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Formålet med loven er at indsætte en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i straffeloven for at markere, at indbrudstyveri adskiller sig fra andre former for tyveri, herunder f.eks. cykeltyveri eller simpelt lommetyveri, da indbrudstyveri er særligt utryghedsskabende for de personer, der udsættes for sådanne forbrydelser. Med loven indsættes der på den baggrund en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i straffelovens § 276 a.

Med loven lægges der endvidere op til, at straffen generelt hæves for indbrudstyveri begået i beboelse, hvor der under indbruddet har befundet sig personer i hjemmet, med en tredjedel i forhold til det gældende strafniveau.

Loven er en opfølgning på de tre initiativer mod indbrudstyveri, som justitsministeren lancerede den 20. februar 2017.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lov nr. 1681 af 26. december 2017 om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed

Loven er en opfølgning på den politiske aftale om Bandepakke III.

Loven indeholder en ændring af våbenloven, så politiets mulighed for uden retskendelse at foretage kontrol af de lokaler, hvor skytteforeninger opbevarer våben, udvides til også at omfatte lokaler, hvor skytteforeningerne besidder eller anvender våben, herunder skytteforeningernes skydebaner og skydepladser. Loven indeholder endvidere en ændring af lov om vagtvirksomhed, sådan at adgangen til at nægte godkendelse af ansættelse af personale i vagtvirksomheder udvides til at omfatte al adfærd, der giver grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde, uanset om adfærden er udvist i eller uden for stilling eller erhverv. Tidligere var det alene muligt at lægge vægt på adfærd, der er udvist i stilling eller erhverv.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1750 af 26. december 2017om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

I forbindelse med ændringen af våbenloven, som trådte i kraft den 1. januar 2018, er den udvidede hjemmelsbestemmelse i loven udmøntet i våbenbekendtgørelsen, således at det nu fremgår, at politiet uden retskendelse har mulighed for også at foretage kontrol af lokaler, hvor skytteforeningerne besidder eller anvender våben.

Ændringen af våbenbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.