Nyhedsbrev af 29. juni 2018

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 898 af 25. juni 2018 om ikrafttræden af § 1, nr. 1-3, i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.)

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. juni 2018 og træder i kraft den 1. juli 2018.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. juni 2018 om Forsvarets bistand til politiet og etablering af midlertidige militære områder

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. juni 2018.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. processuelle regler om, hvordan politiet anmoder om bistand fra forsvaret, hvordan udvalgt forsvarspersonale bemyndiges til at udøve visse politimæssige beføjelser, og hvilke regler der gælder, når forsvaret bistår politiet. Bekendtgørelsen omfatter også regler om etablering af midlertidige militære områder, herunder hvordan de etableres, hvem der skal godkende etableringen og accept fra ejeren af det omfattede område.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 961 af 28. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition

Ændringsbekendtgørelsen omhandler de skærpede krav til sikkerheden i skytteforeninger, hvor der pr. 1. juli 2018 indføres krav om, at medlemmer af skytteforeninger kun kan få overladt våben i foreningerne, hvis de forinden er godkendt af politiet. Ændringen medfører, at vandelskravet ikke omfatter medlemmer af jagtforeninger, flugtskytteforeninger, historiske skydeselskaber, soldaterforeninger og lignende foreninger, hvor der kun anvendes jagtvåben, rifler mv., men ikke pistoler eller revolvere. Baggrunden er, at der er tale om selskabelige foreninger med begrænsede aktiviteter og en begrænset medlemskreds, og hvor der ikke er mulighed for at opnå løbende skydetræning.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Cirkulære

Cirkulæreskrivelse nr. 9487 af 13. juni 2018 om overførsel til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager under erhvervelsesloven.

Cirkulæreskrivelsen indebærer, at Civilstyrelsen med virkning fra den 9. juli 2018 overtager kompetencen til bl.a. at træffe afgørelse i sager om udlændinges erhvervelse af fast ejendom i Danmark.

Cirkulæreskrivelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Cirkulæreskrivelse nr. 9519 af 22. juni 2018 om Den Kriminalpræventive Pris 2019

Cirkulæreskrivelsen er udsendt til samtlige politikredse den 28. juni 2018 af

Justitsministeriet. Den Kriminalpræventive Pris, der er på 50.000 kr., har til formål generelt at sætte fokus på kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalsamfundet. I cirkulæreskrivelsen opfordres politikredsene til at indsende indstillinger til årets kriminalpræventive pris, ligesom de anmodes om at opfordre til, at der – eventuelt i samarbejde med politikredsen – afgives indstilling til prisen. Fristen for at indsende indstillinger til næste års pris er den 1. november 2018.

Cirkulæreskrivelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 26. juni 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af fondsloven (Udvidet adgang til uddeling af arv og gaver m.v.) i høring med høringsfrist den 20. august 2018.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.