Nyhedsbrev af 18. maj 2018

Lovforslag

L 240: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)

Lovforslaget er fremsat den 16. maj 2018.

Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke det strafferetlige værn mod krænkelser af privatlivets fred og mod ærekrænkelser.

Der lægges med lovforslaget op til en generel modernisering af straffelovens

eksisterende bestemmelser om freds- og ærekrænkelser. I den forbindelse foreslås der en ny bestemmelse i straffeloven om uberettiget overvågning af en persons færden ved hjælp af en gps eller et andet lignende apparat og i forlængelse heraf en ændring af retsplejeloven, der giver politiet hjemmel til at foretage et tilsvarende straffeprocessuelt indgreb.

Desuden foreslås det, at der indføres adgang til betinget offentlig påtale af de groveste ærekrænkelser, at en domfældt i forlængelse af en dom for freds- og ærekrænkelser kan pålægges at slette offentliggjorte oplysninger, som har tilknytning til overtrædelsen, og at det præciseres i retsplejeloven, at der også i private straffesager er mulighed for at nedlægge navne- og/eller referatforbud forud for hovedforhandlingen.

Herudover lægges der med lovforslaget op til markante skærpelser af bødestraffen for freds- og ærekrænkelser og overtrædelse af referat- og navneforbud nedlagt af domstolene i en straffesag, ligesom der lægges op til en markant forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for freds- og ærekrænkelser.

Endelig lægges der op til, at elektroniske massemedier, f.eks. internetnyhedshjemmesider, som ikke har foretaget anmeldelse til Pressenævnet, men som modtager redaktionel produktionsstøtte eller projektstøtte efter mediestøtteloven, automatisk omfattes af medieansvarsloven og lovens særlige ansvarssystem, hvis de opfylder de materielle betingelser i loven.

Justitsministeriet ønsker en bred og åben debat om lovforslaget dels i Folketinget, dels som led i den offentlige debat. Derfor er lovforslaget fremsat i indeværende folketingssamling med henblik på førstebehandling af Folketinget, inden det – eventuelt i justeret form – i forlængelse heraf sendes i høring med henblik på genfremsættelse i den kommende folketingssamling.

Lovforslaget bygger på Straffelovrådets betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser, men indeholder tillige en række lovændringer, som ikke stammer fra Straffelovrådets betænkning.

Lovforslaget er tilgængelig i sin helhed her.