Nyhedsbreve 2017

 • Nyhedsbrev af 20. oktober 2017

  Bekendtgørelse  

  Bekendtgørelse nr. 1134 af 13. oktober 2017 om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview

  Bekendtgørelse nr. 823 af 26. juni 2013 om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt...

 • Nyhedsbrev af 6. oktober 2017

  Lovforslag

  L 31: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager...

 • Nyhedsbrev af 29. september 2017

  Høring

   

  Justitsministeriet har den 22. september 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v. i høring med høringsfrist den 20. oktober 2017.

   

  Et udkast til...

 • Nyhedsbrev af 22. september 2017

  Bekendtgørelser

   

  Bekendtgørelse nr. 1075 af 13. september 2017 om ændring af bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 16. september 2017.

  Med bekendtgørelsen ændres § 11, stk. 1, 2. pkt. i bekendtgørelse...

 • Nyhedsbrev af 15. september 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1045 af 7. september 2017 af kriminallov for Grønland.

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 12. september 2017.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver kriminallov for Grønland, lov nr. 306 af 30. april 2008, med de ændringer, der følger af §...

 • Nyhedsbrev af 1. september 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 993 af 17. august 2017 om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark.

  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2017.

  Ved lov nr. 495 af 22. maj 2017 om ændring af lov om våben...

 • Nyhedsbrev af 25. august 2017

  Høringer

  Justitsministeriet har den 18. august 2017 sendt udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) i høring med høringsfrist den 15. september 2017.

   

  Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er...

 • Nyhedsbrev af 18. august 2017

  Lovbekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017 af straffeloven.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 4. juli 2016, med de ændringer, der følger af lov nr. 1723 af 27. december 2016, § 1 i lov nr. 1728...

Pages