Nyhedsbrev nr. 519 af 28. april 2017

Lovforslag

L 190: Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).

Lovforslaget er fremsat den 26. april 2017.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet den 24. marts 2017 indgået en politisk aftale om en ny rocker- og bandepakke (Bandepakke III).

Lovforslaget har sammen med forslag til lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe (L 193), som er fremsat samtidig med dette lovforslag, til formål at gennemføre de dele af den politiske aftale om Bandepakke III, hvor lovgivning vurderes at være nødvendig, og som ønskes gennemført i indeværende folketingsår.

Lovforslaget indeholder et forslag om, at prøveløsladelse af personer, som er dømt efter straffelovens § 81 a, og som ikke er udvist ved dom, skal forudsætte, at den pågældende har deltaget i et exit-program. Tilsvarende foreslås at gælde, hvor særlige omstændigheder ikke taler herimod, for prøveløsladelse af en person, som er dømt for overtrædelse af en af de i straffelovens 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser. Lovforslaget gennemfører på dette punkt også handlingsplanen fra oktober 2016 om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering.

Lovforslaget indeholder endvidere et forslag om at udvide anvendelsesområdet for straffelovens § 81 a om strafforhøjelse og skærpet straf for visse straffelovsovertrædelser med baggrund i rocker- og banderelaterede konflikter, så bestemmelsen fremover også vil omfatte de overtrædelser, der er egnede til at fremkalde en sådan konflikt. Samtidig foreslås det at udvide anvendelsesområdet for bestemmelsen til også at omfatte forhold efter straffelovens § 192 a om overtrædelse af våbenlovgivningen under særligt skærpende omstændigheder.

Det foreslås også at indføre en ny bestemmelse som § 81 b i straffeloven, der vil betyde, at straffen for straffelovsovertrædelser, som begås ved brug af skydevåben eller eksplosivstoffer på offentligt tilgængelige steder, kan forhøjes indtil det halve.

Lovforslaget indeholder ligeledes et forslag om at ændre straffelovens § 286, stk. 1, så straffen for systematisk eller organiseret afpresning skærpes med en tredjedel. Skærpelsen vil bl.a. gælde for grove tilfælde af afpresning, hvor bander systematisk eller organiseret opkræver såkaldte »beskyttelsespenge« af forretningsdrivende for at lade dem være i fred.

Lovforslaget indeholder også forslag om at lempe betingelserne for nedlæggelse af forbud mod ophold i bestemte ejendomme og at forhøje straffen for forsætlig overtrædelse af et forbud til fængsel i normalt mindst 60 dage.

Det foreslås herudover, at en indsat, som af politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer, som er aktivt involveret i en verserende alvorlig voldelig konflikt med en anden gruppe af personer, ikke har ret til at modtage besøg af personer med tilknytning til den pågældende gruppe, medmindre ganske særlige grunde gør sig gældende.

Det foreslås endvidere, at besøg, telefonsamtaler samt breve til og fra en indsat, som af politiet skønnes at indtage en ledende eller koordinerende rolle i en gruppe af personer, som tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, skal henholdsvis overværes, optages, påhøres eller aflyttes samt gennemlæses af personalet i institutionen, medmindre det er åbenbart, at det ikke er nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til at forebygge kriminalitet.

Der foreslås tillige en ændring af straffuldbyrdelseslovens § 89 b, således at der kan iværksættes nye forsøgsordninger med elektronisk overvågning af dømtes færden i forbindelse med prøveløsladelse og udgang.

 

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 191: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse).

Formålet med lovforslaget er at udsætte revisionen af de gældende logningsregler til folketingsåret 2017-18.

Efter retsplejelovens § 786, stk. 4, påhviler det udbydere af telenet- eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring (logning) i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Nærmere regler herom er fastsat i logningsbekendtgørelsen.

EU-Domstolen afsagde den 21. december 2016 dom i de forenede sager C-203/15 og C-698/15, Tele2 og Watson m.fl. (herefter Tele2-sagen) om de britiske og svenske logningsreglers forenelighed med EU-retten. Justitsministeriet er – ligesom de øvrige medlemsstater og EU-Kommissionen – endnu ikke færdig med at udrede Tele2-sagens nærmere konsekvenser for de danske logningsregler, men dommen må forventes at indebære, at der vil skulle foretages nogle tilpasninger af logningsreglerne.

Det foreslås på den baggrund, at revisionen af logningsreglerne udskydes til folketingsåret 2017-18 med henblik på, at der i forbindelse med revisionen kan tages højde for dommen i Tele2-sagen.

 

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 192: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere).

Lovforslaget er fremsat den 26. april 2017.

Den tidligere regering fremlagde i oktober måned 2016 en national handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Dette lovforslag har til formål at gennemføre dele af handlingsplanen, hvor lovgivning vurderes at være nødvendig.

Lovforslaget indeholder to hovedpunkter:

Lovforslaget indeholder for det første et forslag til en ny bestemmelse i retsplejeloven, hvorefter der efter retskendelse kan ske blokering af en hjemmeside, hvis der er grund til at antage, at der fra den pågældende hjemmeside begås nærmere bestemte overtrædelser af straffeloven.

Bestemmelsen vil f.eks. skulle bruges over for hjemmesider, der indeholder propaganda til fordel for terrororganisationer mv. Det skyldes, at ekstremisters og terroristers brug af internet og sociale medier i rekrutteringsøjemed er steget betydeligt inden for de senere år. Et væsentligt element i indsatsen mod online radikalisering består således i at reducere omfanget af voldeligt ekstremistisk materiale på internettet.

Lovforslaget indeholder for det andet ændringer i en række ydelseslove med henblik på at forhindre, at fremmedkrigere kan finansiere deres ophold i konfliktområder med offentlige ydelser.

Med de foreslåede ændringer vil der blive indført en klar hjemmel til standsning af udbetalingen af offentlige ydelser til fremmedkrigere og – i tilfælde, hvor ydelserne allerede måtte være udbetalt – at kræve dem tilbagebetalt. De foreslåede ændringer skaber bl.a. en mere sikker og effektiv procedure i sager om standsning eller tilbagebetaling af de ydelser, som der allerede i dag helt eller delvist er hjemmel til at inddrage. Desuden skaber de foreslåede ændringer mulighed for at standse – eller kræve tilbagebetaling af – en række offentlige ydelser, som der ikke i dag er den fornødne hjemmel til at inddrage.

 

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 193: Forslag til lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.

Lovforslaget er fremsat den 26. april 2017.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet den 24. marts 2017 indgået en politisk aftale om en ny rocker- og bandepakke (Bandepakke III).

Lovforslaget har sammen med det samtidig fremsatte forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) (L 190) til formål at gennemføre de dele af den politiske aftale om Bandepakke III, hvor lovgivning vurderes at være nødvendig, og som ønskes gennemført i indeværende folketingsår.

Med lovforslaget indføres der en ny lov, som giver kommunerne adgang til at nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe, f.eks. en rocker- eller bandegruppe, hvis denne anvendelse er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.

Herudover foreslås det, at der i planloven indføres en bestemmelse om pligt for bl.a. en ejendoms ejer til efter anmodning fra kommunen at oplyse, hvem der er bruger af ejendommen, hvis det er nødvendigt til brug for behandlingen af bl.a. en konkret sag om lovliggørelse af et ulovligt forhold.

Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1562/2016 om indsatsen over for rockerborge mv.

 

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 390 af 25. april 2017 af lov om Domstolsstyrelsen.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om Domstolsstyrelsen, jf. lov nr. 401 af 26. juni 1998 med de ændringer, der følger af § 29 i lov nr. 388 af 30. maj 2000, § 1 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, § 2 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, § 3 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, § 2 i lov nr. 1266 af 16. december 2009 og § 2 i lov nr. 1867 af 29. december 2015.

 

Bekendtgørelsen er tilgængelig her.

 

Forskning

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler.

Justitsministeriet har d. 24. april 2017 sendt et notat til Retsudvalget vedrørende udviklingen i anmeldelser for vold og trusler fra 2015 til 2016. 

 

Læs mere her.