Nyhedsbrev af 8. december 2017

Love

Lov nr. 1402 af 5. december 2017 om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 6. december 2017.

Loven trådte i kraft den 7. december 2017.

Med loven styrkes indsatsen mod bandekriminalitet ved, at der er skabt hjemmel i straffeloven til, at domstolene som led i en straffedom kan give et opholdsforbud dels til personer, som idømmes ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en lovovertrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, dels til personer, som idømmes en sådan ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller lov om våben og eksplosivstoffer, og som har tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, når overtrædelsen har relation til den dømtes tilknytning til gruppen.

Loven indeholder endvidere en ændring af lov om en børne- og ungeydelse samt lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som strammer optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse samt børnetilskud, så det nuværende krav om tilknytning til Danmark for at opnå ret til de fulde ydelser strammes ved, at optjeningsperioden på 2 års bopæl eller beskæftigelse inden for de seneste 10 år hæves til 6 år. Denne stramning af optjeningsprincippet skal finansiere Bandepakke III.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lovforslag

L 115: Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser)

Lovforslaget er fremsat den 6. december 2017.

Formålet med lovforslaget er at skærpe bødestraffen for blufærdighedskrænkelse, herunder blotteri. Det forudsættes i den forbindelse, at der generelt sker en fordobling af bødeniveauet i forhold til i dag.

Lovforslaget har endvidere til formål at skærpe straffen for overtrædelser af straffelovens § 264 d (om videregivelse af meddelelser eller billeder af private forhold) begået under særligt skærpende omstændigheder, hvilket bl.a. vil omfatte mere alvorlige digitale sexkrænkelser. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil om digitale sexkrænkelser og Straffelovrådets betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1408 af 4. december 2017 om vagtvirksomhed

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Der udstedes en ny samlet bekendtgørelse om vagtvirksomhed for at sikre overskuelighed. Derudover indeholder bekendtgørelsen en ændring, som indebærer, at en uddannelsesinstitution, der udbyder AMU-uddannelsen ”Grundlæggende vagt”, kan anmode politiet om at foretage en forhåndsvurdering af, om en ansøger, der ønsker optagelse på uddannelsen, opfylder de vandelsmæssige betingelser for at blive vagt. Med ændringen af bekendtgørelsen udmøntes initiativ 35 i Bandepakke III.

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1409 af 4. december 2017 om ophævelse af bekendtgørelse om offentlige boksekampe

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse om offentlige boksekampe. Ophævelsen medfører, at boksesporten fremover vil være reguleret af kampsportsbekendtgørelsen, der fastsætter minimumsregler for sikkerheden ved afvikling af offentlige kampsportskampe.

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om offentlige boksekampe er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1410 af 4. december 2017 om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark

Justitsministeriet har den 4. december 2017 udstedt en bekendtgørelse om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark.

Bekendtgørelsen, der erstatter bekendtgørelse nr. 993 af 17. august 2017 om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark, tilføjer Venezuela til listen over lande, der er omfattet af transportforbuddet i bekendtgørelsens § 1, stk. 1. Ændringen sker som konsekvens af, at Rådet for den Europæiske Union den 13. november 2017 har vedtaget en rådsafgørelse, som bl.a. indeholder en våbenembargo mod Venezuela (2017/2074/FUSP).

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 7. december 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Forskning

Nye foranstaltningsdomme i 2016

Justitsministeriet har den 4. december 2017 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende omfanget og arten af de foranstaltninger, som psykisk syge, mentalt handicappede o.a. blev idømt i 2016. Rapporten er tilgængelig her.

 

Anmeldelser og afgørelser vedrørende vold

På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 4. december 2017 offentliggjort en rapport om udviklingen i perioden 2007-2016 i antallet af anmeldelser og straffens art og længde for vold. Rapporten er tilgængelig her.

 

Kriminalitet og alder

På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 5. december 2017 offentliggjort en rapport om udviklingen i perioden 2007-2016 i antallet af fældende strafferetlige afgørelser for straffelovsovertrædelser fordelt efter forskellige aldersgrupper. Rapporten er tilgængelig her.