Nyhedsbrev af 27. oktober 2017

Lovforslag

L 67 Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).

Lovforslaget er fremsat den 26. oktober 2017.

Forslaget er en opfølgning på den politiske aftale om Bandepakke III.

Lovforslaget indeholder forslag om at ændre våbenloven, så politiets nuværende mulighed for uden retskendelse at foretage kontrol af de lokaler, hvor skytteforeninger opbevarer våben, udvides til også at omfatte lokaler, hvor skytteforeningerne besidder eller anvender våben, herunder skytteforeningernes skydebaner og skydepladser. Lovforslaget indeholder endvidere forslag om at ændre lov om vagtvirksomhed, sådan at adgangen til at nægte godkendelse af ansættelse af personale i vagtvirksomheder udvides til at omfatte al adfærd, der giver grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde, uanset om adfærden er udvist i eller uden for stilling eller erhverv. I dag kan der alene lægges vægt på adfærd, der er udvist i stilling eller erhverv.

Lovforlaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Lovforslag L 68 og 69

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) og forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.)

Lovforslagene blev fremsat den 25. oktober 2017.

I januar 2012 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til en databeskyttelsespakke. Pakken blev endeligt vedtaget den 14. april 2016. Pakken består bl.a. af en generel forordning fra EU om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde i både den private og offentlige sektor. Forordningen anvendes fra den 25. maj 2018.

Da forordningen har direkte virkning i Danmark, er Danmark forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med forordningens bestemmelser med virkning fra den 25. maj 2018.

Det er på denne baggrund, at hovedlovforslaget til databeskyttelsesloven og følgelovforslaget med konsekvensændringer fremsættes.

Formålet med hovedlovforslaget er at supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen, og Justitsministeriet har vurderet, at det er nødvendigt, at der fastsættes en generel lov herom. Forslaget opretholder og fastsætter således supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum, som forordningen giver mulighed for. Forslaget viderefører som det klare udgangspunkt den gældende retstilstand.

Begge lovforslag er baseret på betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen.

Følgelovforslaget skal ses i sammenhæng med hovedlovforslaget. En række danske love indeholder henvisninger til persondataloven, og disse henvisninger skal tilpasses til databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov. Endvidere skal der ske en ændring af de danske regler, der regulerer behandling af personoplysninger, som fra den 25. maj 2018 vil være reguleret af databeskyttelsesforordningen, og hvor forordningen ikke overlader medlemslandene et nationalt råderum. Der skal derfor foretages en række konsekvensændringer, som fremsættes i dette følgelovforslag.

Lovforslagene er tilgængelige i deres helhed her:

Lovforslag L 68

Lovforslag L 69

 

Forskning

Justitsministeriet har den 25. oktober 2017 offentliggjort to rapporter vedrørende de mest kriminelle unge. I rapporterne belyses dels de mest kriminelle unges kriminalitet og sociale baggrund, dels udviklingen i deres kriminalitet.

Undersøgelserne er tilgængelige her:

Ungdomskriminalitet – de mest kriminelle

Udviklingen i ungdomskriminalitet – de mest kriminelle