Nyhedsbrev af 25. august 2017

Høringer

Justitsministeriet har den 18. august 2017 sendt udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) i høring med høringsfrist den 15. september 2017.

 

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig her.

 

Justitsministeriet har den 18. august 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) i høring med høringsfrist den 8. september 2017.

 

Udkast til bekendtgørelse, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig her.

 

Justitsministeriet har den 21. august 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen) i høring med høringsfrist den 18. september 2017.

 

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.