Nyhedsbrev af 22. december 2017

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017 af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 16. december 2017.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015, med de ændringer, der følger af lov nr. 169 af 27. februar 2016, § 1 i lov nr. 641 af 8. juni 2016, § 2 i lov nr. 1726 af 27. december 2016, § 2 i lov nr. 1728 af 27. december 2016, § 2 i lov nr. 189 af 27. februar 2017, § 2 i lov nr. 203 af 28. februar 2017, lov nr. 429 af 3. maj 2017 og § 3 i lov nr. 672 af 8. juni 2017.

Lovbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1613 af 22. december 2017 for Grønland om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1681 af 19. december 2016 for Grønland om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas.

Bekendtgørelsen fastsætter størrelsen på det gebyr, som pr. 1. januar 2018 opkræves for optagelse af fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas i Grønland. I 2018 fastholdes gebyret på 26 kr. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af paslovens § 4 b, stk. 2, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 163 af 26. februar 2013.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1614 af 22. december 2017 for Færøerne om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen fastsætter størrelsen på det gebyr, som pr. 1. januar 2018 opkræves for optagelse af fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas i Færøerne. I 2018 hæves gebyret til 26 kr. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af paslovens § 4 b, stk. 2, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1130 af 16. oktober 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høringer

Justitsministeriet har den 21. december 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) i høring med høringsfrist den 18. januar 2017.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelige på Høringsportalen.

 

Forskning

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2016

Justitsministeriet har d. 20. december 2017 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende resultaterne fra de offerundersøgelser, der er gennemført årligt siden 2005. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Københavns Universitet.

Hele undersøgelsen kan findes på på Justitsministeriet hjemmeside her.