Nyhedsbrev af 1. september 2017

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 993 af 17. august 2017 om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2017.

Ved lov nr. 495 af 22. maj 2017 om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer blev justitsministeren med henblik på at overholde Danmarks internationale forpligtelser bemyndiget til efter forhandling med Udenrigsministeren at fastsætte bestemmelser om forbud mod transport våben m.v. mellem andre lande end Danmark, når der er tale om nærmere bestemte afsenderlande.

Da Eritrea, Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nord), Iran, Libyen, Rusland og Syrien er omfattet af internationale våbenembargoer, der indeholder et forbud mod transport af våben mv. fra de pågældende lande, gennemfører den nye bekendtgørelse et sådant forbud i dansk ret.

Derudover indebærer den nye bekendtgørelse, at Sierra Leone og Rwanda fjernes fra forbudslisten i § 1, stk. 1, sådan at det ikke længere efter vil være forbudt at transportere våben mv. til disse lande, forudsat at eventuelt påkrævede ind- og udførselstilladelser foreligger.

Bekendtgørelse om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark er tilgængelig i sin helhed her.

 

Ændringsbekendtgørelse nr. 998 af 9. august 2017 til bekendtgørelse om vagtvirksomhed.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2017.

Efter de gældende regler er det ikke muligt for vikarer ansat i et vikarbureau at blive godkendt til at udføre vagtvirksomhed. Det er alene muligt at godkende vikarer for en vagtvirksomheds kontorpersonale.

Ændringsbekendtgørelsen gør det muligt for vikarer at udføre vagtvirksomhed. Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at vagtvirksomheder kan ansøge om godkendelse af vikarer, selv om vikarerne ikke er ansat i vagtvirksomheden. Ændringen foretages for at sikre reglernes overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (vikardirektivet).

Ændringsbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.