Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 509 af 10. februar 2017

Love

Lov nr. 148 af 7. februar 2017: Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Lovforslaget blev vedtaget den 2. februar 2017.

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 8. februar 2017.

Loven træder i kraft den 1. marts 2017.

Loven ændrer en såkaldt revisionsbestemmelse i offentlighedslovens § 44. Ifølge bestemmelsen skulle justitsministeren i folketingsåret 2016-17 fremsætte lovforslag om revision af offentlighedslovens § 16 om postlister. Ved en postliste forstås en fortegnelse over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget i eller afsendt af en myndighed. Med loven udskydes dette til folketingsåret 2017-18.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lov nr. 149 af 7. februar 2017: Lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.)

Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget den 2. februar 2017.

Loven foretager en række ændringer af den grønlandske retsplejelov og kriminallov af forskellig karakter.

For det første indføres der i den grønlandske retsplejelov regler svarende til de gældende danske regler om telefonforkyndelse samt mulighed for, at sende påmindelser til folk om, at de skal møde i retten pr. sms.

For det andet indføres skjold og peberspray som nye magtmidler i de grønlandske anstalter. De nævnte magtmidler må kun anvendes, hvis indgrebet er proportionalt med formålet, og al magtanvendelse skal ske så skånsomt som muligt.

For det tredje foretages der ændringer, der har sammenhæng med en samtidig ikrafttræden ved kongelig anordning af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning for Grønland.

Loven træder i kraft den 1. april 2017.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lovforslag

L 129: Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i ægteskabssager)

Lovforslaget er fremsat den 8. februar 2017.

Formålet med lovforslaget er at indføre mulighed for, at to personer af samme køn, der borgerligt har indgået ægteskab på Færøerne, kan få behandlet deres sag om opløsning af ægteskab her i riget, når ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den lovgivning, der vil være gældende for Færøerne, når der i ægteskabslovgivningen er givet mulighed for indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme køn.

Lovforslaget har sammenhæng med ændringer, der skal foretages af den færøske ægteskabslovgivning, der skal gøre det muligt for to personer af samme køn borgerligt at indgå ægteskab på Færøerne, og som i øvrigt hører under Børne- og Socialministeriet. Disse ændringer vil blive foretaget ved kongelig anordning.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 130: Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte)

Lovforslaget er fremsat den 8. februar 2017.

Formålet med lovforslaget er at stramme afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte ved at afskaffe kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner for udvisningsdømte indsatte for tiden efter deres løsladelse, ved at begrænse udvisningsdømte indsattes adgang til uddannelse, undervisning og programvirksomhed og ved at begrænse deres adgang til sociale behandlingstilbud mod stofmisbrug, idet alle disse tiltag navnlig tager sigte på resocialisering til det danske samfund efter løsladelsen.

De nævnte tiltag vil fortsat efter en konkret og individuel vurdering kunne tilbydes, såfremt særlige forhold taler herfor.

Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag til ændringer af relevante bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.