Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 508 af 3. februar 2017

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 99 af 26. januar 2017 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. januar 2017 og trådte i kraft den 1. februar 2017.

Bekendtgørelsen har til formål at udvide den såkaldte børneattestordning til også at omfatte domme for landsforræderi, terror, rekruttering til fremmed væbnet styrke og offentlig billigelse af visse strafbare handlinger, herunder som led i religiøs oplæring. Bekendtgørelsen udmønter et af de 22 initiativer på Justitsministeriets område, som den tidligere regering præsenterede den 11. oktober 2016 vedrørende indsatsen mod ekstremisme og radikalisering

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Cirkulærer

Cirkulære nr. 9042 af 26. januar 2017 om ændring af cirkulære om indberetning om straffesager mod offentligt ansatte, indberetning om straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn mv. begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn, samt indberetning om straffesager vedrørende spirituskørsel og samtidig kørsel i frakendelsestiden begået af personer, der er ansat uden for den offentlige forvaltning

Cirkulæret er offentliggjort den 28. januar 2017 og trådte i kraft den 1. februar 2017.

Cirkulæret har til formål at foretage de fornødne konsekvensrettelser af indberetningscirkulæret som følge af den ændring af kriminalregisterbekendtgørelsens § 36 om børneattester, som følger af bekendtgørelse nr. 99 af 26. januar 2017 om ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen. Ændringerne af indberetningscirkulæret indebærer således, at der fremover også vil skulle foretages indberetning til Rigsadvokaten om straffesager om landsforræderi, terror, rekruttering til fremmed væbnet styrke og offentlig billigelse af visse strafbare handlinger, herunder som led i religiøs oplæring mod personer, der som led i ansættelse eller beskæftigelse mv. uden for den offentlige forvaltning har direkte kontakt med børn under 15 år samt deres ægtefæller og samlevere mv. 

Cirkulæret er tilgængeligt i sin helhed på Retsinformation.