Nyhedsbrev nr. 470 af 4. marts 2016

Love

 

Lov nr. 166 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.)

 

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 28. februar 2016.

Loven indeholder en række ændringer af retsplejeloven, der har til formål at forenkle dele af strafferetsplejen bl.a. med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af politiets og anklagemyndighedens ressourcer.

Loven indebærer for det første, at udtagelse af en blodprøve efter retsplejelovens regler om legemsindgreb kan foretages af en medhjælp, som en læge har delegeret opgaven til.

Loven indebærer for det andet, at anklagere i videre udstrækning end i dag skal kunne deltage i retsmøder om fristforlængelser via videoforbindelse og ikke kun, når der foreligger særlige grunde.

For det tredje indebærer loven, at retten skal bestemme, hvor en eventuel tolk skal befinde sig under retsmøder om fristforlængelser, når den sigtede deltager i retsmødet via videoforbindelse.

Endelig indeholder loven visse forenklinger og moderniseringer af reglerne om anklagemyndighedens påtalekompetence mv. Retsplejeloven fastlægger udgangspunktet for kompetencefordelingen, således at politidirektøren påtaler straffesager i første instans, og at statsadvokaten påtaler ankesager ved landsretterne. De nærmere regler om den interne kompetence i anklagemyndigheden, herunder om forelæggelse af visse sager for statsadvokaten eller rigsadvokaten, vil blive fastsat administrativt.

Loven træder i kraft den 1. april 2016.

Loven er i sin helhed tilgængelig her

 

Lov nr. 167 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager)

 

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 28. februar 2016.

Med loven udvides anvendelsesområdet for såkaldt videoafhøring, der i dag som udgangspunkt kun benyttes ved afhøring af børn under 13 år.

Videoafhøring indebærer, at et barn eller en ung under efterforskningen af en straffesag afgiver en forklaring, der optages på video og forevises som bevis under hovedforhandlingen i stedet for, at barnet eller den unge skal møde personligt i retten og afhøres dér. Videoafhøringen gennemføres hurtigst muligt efter politianmeldelsen i trygge rammer i et såkaldt børnehus, hvor afhøringen foretages af en særligt uddannet videoafhører.

Med loven vil der fremover navnlig altid kunne foretages videoafhøring af børn i alderen 13-14 år i sager om seksualforbrydelser, incest eller vold begået inden for familien. Endvidere indføres der en lovbestemmelse om, at børn og unge, der er blevet videoafhørt, som det helt klare udgangspunkt fritages fra at afgive forklaring som vidne under hovedforhandlingen, hvis betingelserne for videoafhøring var opfyldt på tidspunktet for afhøringen. Herudover fastsættes det, at en mistænkt eller forsvarer, som vil modsætte sig, at en videoafhøring anvendes som bevis, f.eks. fordi den pågældende mener, at betingelserne for videoafhøring ikke er opfyldt, som udgangspunkt skal indbringe spørgsmålet for retten senest fire uger efter videoafhøringens foretagelse.

Loven træder i kraft den 1. april 2016.

Loven er tilgængelig i sin helhed her

 

Lov nr. 168 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme)

 

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 28. februar 2016.

Loven er trådt i kraft den 1. marts 2016.

Formålet med loven er at styrke myndighedssamarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP-samarbejdet) i forhold til udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme hos indsatte i fængsler mv.

Med loven skabes der udtrykkelig hjemmel i retsplejeloven til, at myndighederne i KSP-samarbejdet kan udveksle oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme også i forhold til personer, der løslades fra varetægtsfængsling.

Loven er tilgængelig i sin helhed her

 

Lov nr. 169 af 27. februar 2016 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

 

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 28. februar 2016.

Loven er trådt i kraft den 1. marts 2016.

Formålet med loven er at give kriminalforsorgen bedre muligheder for at placere radikaliserede og ekstremistiske indsatte i fængslerne på en mere hensigtsmæssig måde, således at de pågældendes muligheder for at påvirke andre indsatte til ekstremistiske handlinger begrænses mest muligt, og således at indsatte, der er i risiko for at blive radikaliserede, kan beskyttes mod negativ påvirkning fra voldelige ekstremister.

Med loven gennemføres på den baggrund en række ændringer af straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om anbringelse i kriminalforsorgens institutioner og overførsel mellem institutionerne.

Loven er tilgængelig i sin helhed her

 

Lov nr. 170 af 27. februar 2016 om ændring af straffeloven (Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)

 

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 28. februar 2016.

Med loven udvides anvendelsesområdet for straffelovens § 124, stk. 4, om uretmæssig besiddelse af mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i arresthus eller lukket fængsel som anholdt eller fængslet, så bestemmelsen også kommer til at omfatte bl.a. varetægtsarrestanter, der er varetægtsfængslet i surrogat.

Loven trådte i kraft den 1. marts 2016.

Loven er tilgængelig i sin helhed her

 

Bekendtgørelse

 

Bekendtgørelse nr. 185 af 26. februar 2016 om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom)

 

Med bekendtgørelsen ophæves fortrinsretten for spildevands- og kloakbidrag og restancer for forbrug af vand i forbindelse med tvangsauktion over fast ejendom, hvilket bringer bekendtgørelsen om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) i overensstemmelse med gældende ret, idet reglerne om fortrinsret for de nævnte krav er blevet ophævet.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her

 

Høring

Justitsministeriet har den 2. marts 2016 sendt lovforslag om ændring af straffuldbyrdelsesloven (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler mv.) i høring med høringsfrist den 30. marts 2016.

Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen mod indsmugling af mobiltelefoner ved at give mulighed for anvendelse af kropsscannere i kriminalforsorgens institutioner.

Lovforslaget samt høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen: