Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 396 af 25. april 2014

Love

Lov nr. 372 af 14. april 2014 om ændring af færdselsloven (Indførelse af betinget objektivt ansvar for ejer (bruger) af et motorkøretøj for visse hastighedsovertrædelser)

Ikrafttrædelsestidspunktet fastsættes af justitsministeren. Reglerne forventes sat i kraft i starten af 2015.

Med loven indføres en særlig form for betinget objektivt strafansvar for ejeren (den registrerede bruger) af et køretøj i visse sager om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne i færdselsloven konstateret ved Automatisk Trafikkontrol (fotovogne). Det betingede objektive strafansvar vil gælde i sager, hvor der ikke er spørgsmål om klip i kørekortet, frakendelse af førerretten eller kørselsforbud (dvs. hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 pct.). Ejeren pålægges bødeansvaret, medmindre den pågældende kan udpege en anden fører på gerningstidspunktet, som erkender at have ført køretøjet, eller en anden var uberettiget i besiddelse af køretøjet på gerningstidspunktet. Såfremt en bruger af køretøjet er registreret i Køretøjsregisteret, holdes denne dog – frem for ejeren – i udgangspunktet ansvarlig.

Læs hele loven her.

 

Lov nr. 373 af 14. april 2014 om ændring af færdselsloven (Skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde m.v.)

Loven trådte i kraft den 15. april 2014.

Med loven skærpes sanktionerne for hastighedsovertrædelser begået ved vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen, hvor det et tydeligt, at den generelle hastighedsgrænse, som er fastsat i færdselsloven, ved færdselstavler eller anden afmærkning er midlertidigt nedsat af hensyn til det pågældende arbejde. I disse tilfælde fordobles bøden til bilister, som begår hastighedsovertrædelser ved vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen. Samtidig kan bilister, som kører for stærkt sådanne steder, nu få en betinget frakendelse af førerretten allerede ved hastighedsoverskridelser på 40 pct. sådanne steder (mod tidligere 60 pct).

Læs hele loven her.

 

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 370 af 8. april 2014 om statsborgerskabsprøven

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 11. april 2014 og træder i kraft den 14. april 2014.

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 1456 af 17. december 2013 om statsborgerskabsprøve indeholder bekendtgørelsen de nærmere regler om etablering, administration og afholdelse af statsborgerskabsprøven, herunder regler om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven, om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven, om prøvens gennemførelse, om tilsyn og om klageadgang mv., og om, at undervisningsministeren forestår etablering, administration og afholdelse af statsborgerskabsprøven.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høringer

Justitsministeriet har den 11. april 2014 sendt udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) i høring med høringsfrist den 9. maj 2014.

Udkast til lovforslag er tilgængelig her.