Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 325 af 28. september 2012

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 957 af 26. september 2012 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. september 2012 og træder i kraft den 1. oktober 2012. Dele af bekendtgørelsen træder dog først i kraft den 19. januar 2013.

Bekendtgørelsen indeholder en række tilpasninger af reglerne om aflæggelse af kørelærerprøver som følge af lov nr. 570 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven (Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.).

Herudover indeholder bekendtgørelsen enkelte ændringer som følge af gennemførelsen af tredje kørekortdirektiv. Disse ændringer træder først i kraft den 19. januar 2013.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.


Bekendtgørelse nr. 958 af 26. september 2012 om ændring af kørekortbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. september 2012 og træder i kraft den 1. oktober 2012.
Bekendtgørelsen indeholder enkelte nye bestemmelser om udstedelse af kørekort som følge af lov nr. 570 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven (Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.).

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Cirkulære

Cirkulæreskrivelse nr. 9457 af 21. september 2012 om Den Kriminalpræventive Pris 2013

Cirkulæreskrivelsen er udsendt til samtlige politikredse den 21. september 2012.

Den Kriminalpræventive Pris har til formål generelt at sætte fokus på kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalsamfundet. I cirkulæreskrivelsen opfordres politikredsene til at indsende indstillinger til årets kriminalpræventive pris, ligesom kredsene anmodes om at orientere lokale kriminalpræventive samarbejdspartnere, foreninger mv. om prisen og opfordre til, at der – eventuelt i samarbejde med politikredsen – afgives indstilling til prisen. Fristen for at indsende indstillinger til dette års pris er den 1. november 2012. Den Kriminalpræventive Pris, som er på 50.000 kr., uddeles ved Den Kriminalpræventive Dag den 16. april 2013.

Cirkulæreskrivelsen er tilgængelig i sin helhed her.


Høring

Justitsministeriet har den 21. september 2012 sendt forslag om lov om ændring af færdselsloven (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.) i høring med høringsfrist den 19. oktober 2012.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.