Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 320 af 6. juli 2012

Forskning

Behandlingsprogrammer for stalkere

På Justitsministeriets hjemmeside er der den 03.07.2012 lagt en rapport om behandlingsprogrammer for stalkere, herunder hvilke behandlingstiltag der findes, og hvorvidt de har en dokumenteret effekt.

Redegørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Redegørelse

Justitsministeriet har den 29. juni 2012 sendt Retsplejerådets redegørelse om retshjælp ved advokat mv. til Folketingets Retsudvalg.

Rapporten er tilgængelig her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 28. juni 2012 sendt udkast til bekendtgørelse om kørekort i høring med høringsfrist den 27. juli 2012.

Udkastet til bekendtgørelse, høringsbrevet samt listen over høringsparter er tilgængelig på Høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 2. juli 2012 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler (Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.) i høring med frist til den 10. august 2012.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre Kommissionens direktiv 2011/90/EU af 14. november 2011 om ændring af del II i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF for så vidt angår supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent. Lovforslaget indeholder desuden en præciserende ændring af kreditaftalelovens §§ 29 og 34.

Udkastet til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 2. juli 2012 sendt betænkning nr. 1528/2011 om revision af reglerne om forkyndelse sammen med Retsplejerådets udtalelse herom i høring med høringsfrist den 31. august 2012.

Betænkningen, høringsskrivelsen samt listen over høringsparter er tilgængelig på Høringsportalen.