Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 319 af 29. juni 2012

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 646 af 21. juni 2012 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 26. juni 2012.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012, hvor den erstatter bekendtgørelse nr. 534 af 11. juni 2012 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven.

Her kan man læse bekendtgørelsen i sin helhed.

 

Bekendtgørelse nr. 690 af 27. juni 2012 om ændring af våbenbekendtgørelsen og bekendtgørelse nr. 691 af 27. juni 2012 om certificering af modtagere af krigsmateriel, der indføres fra andre EU- eller EØS-lande

Bekendtgørelserne vedrører om forenkling af procedure for udførsel af våben og forsvarsmateriel. Bekendtgørelserne implementerer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet og opstiller de nærmere betingelser for certificering af krigsmateriel samt for de nye tilladelsestyper: Generelle, globale og individuelle.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 30. juni 2012 og er tilgængelige her:

Bekendtgørelse nr. 690

Bekendtgørelse nr. 691

 

Vejledning

Skrivelse nr. 9266 af 25. juni 2012 om vejledende retningslinjer for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område

De vejledende retningslinjer fastsætter de nye – regulerede – satser for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område.

De vejledende retningslinjer træder i kraft den 1. juli 2012.

Vejledningen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Hvidbøger

Hvidbog vedrørende lov nr. 113 af 3. februar 2012 om ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven (Revision af straffuldbyrdelsesloven m.v.)

Justitsministeriet har den 22. juni 2012 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 113 af 3. februar 2012 om ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven (Revision af straffuldbyrdelsesloven m.v.) på ministeriets hjemmeside.

Her kan man læse hvidbogen i sin helhed.

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 159 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.)

Justitsministeriet har den 25. juni 2012 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 159 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.) på ministeriets hjemmeside.

Her er hvidbogen tilgængelig i sin helhed.


Forskning

Udviklingen i antallet af domme til samfundstjeneste

På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 29.06.2012 lagt en mindre rapport om udviklingen i domme med vilkår om samfundstjeneste, herunder arten af den kriminalitet, de dømte har begået.

Rapporten er tilgængelig her.