Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 318 af 22. juni 2012

Love

Lov nr. 548 af 18. juni 2012 om indfødsretsmeddelelse

Lovforslaget er det andet af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der blev fremsat i denne samling.

Lovforslaget blev vedtaget med 86 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA og KF). 13 stemte imod forslaget (DF), mens ingen stemte hverken for eller imod forslaget.

Med lovforslagets vedtagelse erhvervede 1096 udlændinge dansk indfødsret ved naturalisation. Herudover fik cirka 265 børn dansk indfødsret sammen med deres forældre.

Find hele loven her.

 

Lov nr. 564 af 18. juni 2012 om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. (Civile bevæbnede vagter på danske lastskibe m.v.)

Loven har til formål at give rederier mulighed for efter ansøgning at få en generel våbentilladelse til at bruge civile, bevæbnede vagter om bord på danske lastskibe i områder, hvor der er risiko for pirateri og væbnede overfald på skibe. Tilladelsen vil i modsætning til den gældende ordning ikke længere knytte sig til en konkret sejlads, en bestemt vagtvirksomhed, en navngiven vagt og specifikke våben. Meddelelse af en generel våbentilladelse forudsætter, at rederiet overholder en række nærmere regler og vilkår, som er fastsat i en ny bekendtgørelse om brug af civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe. Bekendtgørelsen vil træde i kraft samtidig med denne lov.

Loven indeholder også en ændring af reglerne i våbenloven og krigsmaterielloven, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet, således at bestemmelserne tillige finder anvendelse på udførsler til EØS-lande.

Loven træder i kraft den 30. juni 2012.

Find hele loven her.

 

Lov nr. 565 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Aldersgrænsen for førere af lille knallert.

Loven træder i kraft den 19. januar 2013. Dele af loven træder dog i kraft allerede dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, og dele af loven sættes i kraft af justitsministeren.

Formålet med loven er at ophæve den nedsættelse af aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 til 15 år, som efter forslag fra den daværende regering blev vedtaget i maj 2011, og som er fastsat til at skulle træde i kraft den 19. januar 2013. Baggrunden for loven er, at der er væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn, som taler for, at den nuværende aldersgrænse på 16 år, der har været gældende i mange år, bør fastholdes.

Herudover indeholder loven enkelte andre justeringer af de nye regler for knallerter, som også blev vedtaget i maj sidste år ved lov nr. 479 af 23. maj 2011. Der indføres bl.a. mulighed for, at knallertelever, der dumper den teoriprøve eller praktiske prøve, som knallertførere under 18 år skal bestå efter 19. januar 2013, kan gå til prøve igen mod betaling af et omkostningsbestemt gebyr på 200 kr.

Find hele loven her.

 

Lov nr. 566 af 18. juni 2012 om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om grundlag for en vellykket integration som betingelse for familiesammenføring med børn

Loven trådte i kraft den 20. juni 2012.

Med loven ændres reglerne om, hvornår en herboende forælder kan få familiesammenført sit barn, hvis forælderen venter mere end 2 år med at søge om det, og barnet og den anden forælder begge bor i hjemlandet. Der indføres en aldersgrænse på 6 år, hvor kravet om grundlag for en vellykket integration i Danmark ikke bliver stillet som betingelse for familiesammenføring. Derudover gælder 2-årsfristen for at søge barnet familiesammenført uden integrationsvurdering fortsat, men det får fremover større vægt i vurderingen, om den herboende forælder selv er godt integreret og dermed vil kunne hjælpe barnet til en god integration i Danmark. Barnets faktiske forhold til forælderen i hjemlandet får også større betydning end hidtil. Med loven bliver det endvidere klart reguleret, at kravet om grundlag for en vellykket integration ikke stilles, hvis 2-årsfristen er overskredet, fordi den herboende forælder har været forhindret i at søge barnet familiesammenført inden for fristen, f.eks. som følge af en forældremyndighedstvist.

Find hele loven her.

 

Lov nr. 567 af 18. juni 2012 om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om børns generhvervelse af opholdstilladelse m.m.)

Loven trådte i kraft den 20. juni 2012.

Med loven præciseres de særlige tilfælde, der kan føre til familiesammenføring af børn over 15 år, i udlændingeloven.

Derudover indføres der en klar regulering af, hvornår ”barnets tarv” taler for at give en ny familiesammenføringsopholdstilladelse til et barn, hvis tidligere opholdstilladelse er bortfaldet pga. ophold i udlandet. Således bliver det et centralt element i vurderingen heraf, om barnet har sit netværk og har levet størstedelen af sit liv i Danmark.

Endelig indebærer loven, at en kommunalbestyrelse, der efter de gældende regler i serviceloven afholder en samtale med forældre pga. mistanke om, at et barn er sendt på genopdragelsesrejse, får pligt til at orientere forældrene om de opholdsretlige konsekvenser af udlandsopholdet.

Find hele loven her.

 

Lov nr. 569 af 18. juni 2012 (Ændring af udvisningsreglerne)

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Loven indebærer, at bestemmelsen om, at der altid skal udvises, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, ændres til, at der altid skal ske udvisning, medmindre dette vil være i strid med internationale forpligtelser. Reglerne om betinget udvisning vil ikke gælde for EU-borgere.

Find hele loven her.

 

Lov nr. 570 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven (Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.)

Loven træder i kraft den 15. juli 2012. Dele af loven træder dog først i kraft den 1. oktober 2012.

Formålet med loven er at udvide adgangen til at frakende en kørelærer retten til at udøve virksomhed som kørelærer i de situationer, hvor den pågældende ikke overholder reglerne for udøvelse af kørelærervirksomhed.

Herudover indeholder loven visse ændringer af reglerne om, hvornår en køreelev kan meddele forfald til en køreprøve uden at skulle betale et nyt prøvegebyr ved berammelse af en ny køreprøve.

Endvidere indeholder loven enkelte ændringer og præciseringer af reglerne om fornyelse af kørelærergodkendelser. Endelig indeholder loven bestemmelser om afholdelse af udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af køreprøve og afholdelse af udgifter til oversættelse af et udenlandsk kørekort i forbindelse med ansøgning om ombytning til dansk kørekort.

Find hele loven her.

 

Lov nr. 571 af 18. juni 2012 om lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.)

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Loven indebærer, at der oprettes et nyt nævn, Udlændingenævnet, som på en række udlændingeretlige områder skal virke som klageinstans for afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Nævnets kompetence omfatter bl.a. klager over afgørelser vedrørende ophold i forbindelse med familiesammenføring, beskæftigelse eller studier og klager over afgørelser vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse.

Udlændingenævnet sammensættes med en landsdommer eller en højesteretsdommer som formand og dommere som næstformænd. De øvrige medlemmer skal være advokater eller gøre tjeneste i Justitsministeriet eller Beskæftigelsesministeriet.

Loven indebærer endvidere, at herboende udlændinge, der ikke er nordiske statsborgere eller statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, fremover opnår kommunal og regional valgret og valgbarhed efter tre års uafbrudt fast bopæl i riget (mod i dag 4 år)

Find hele loven her.

 

Lov nr. 572 af 18. juni 2012 (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet og langtidsvisum til adoptivbørn)

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Loven indebærer, at pointsystemet for tidsubegrænset opholdstilladelse ophæves. Der vil fortsat blive stillet betingelser om bl.a. danskkundskaber, selvforsørgelse og beskæftigelse, men uddannelse vil indgå på lige fod med beskæftigelse. Opholdskravet ændres fra 4 år til 5 år, mens bl.a. kravet om, at en udlænding ikke må være dømt for grov kriminalitet, opretholdes. Herudover afskaffes medborgerskabsprøven, og flygtninge får mulighed for at få tidsubegrænset opholdstilladelse efter 8 års ophold, hvis de har vist vilje til integration.

Flygtningenævnet udvides med et medlem fra Dansk Flygtningehjælp og et medlem fra Udenrigsministeriets departement, og nævnsmedlemmernes beskikkelsesperiode begrænses.

Herudover skal udlændinge, som ønsker ægtefællesammenføring, i stedet for de gældende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse opfylde de nye betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse.

Endelig vil statsforvaltningerne, der træffer afgørelser om opholdstilladelse til adoptivbørn, også kunne træffe afgørelse om udstedelse af langtidsvisum i disse sager. Langtidsvisum udstedes i dag af Udlændingestyrelsen.

Find hele loven her.

 

Lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)

Loven indebærer, at revisionsbestemmelsen vedrørende retsplejelovens § 786, stk. 4, ændres, således at justitsministeren fremsætter forslag om revi­sion af bestemmelsen i folketingsåret 2012-13 frem for 2011-12.

Retsplejelovens § 786, stk. 4, blev indført for at sikre, at oplysninger om tele- og internettrafik er tilgængelige, når politiet til brug for en konkret efterforskning eller retsforfølgning af alvorlig kriminalitet har indhentet en retskendelse med henblik på et indgreb i meddelelseshemmeligheden. Efter retsplejelovens § 786, stk. 4, påhviler det således udbydere af telenet- eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik.

Nærmere regler herom er fastsat i den såkaldte logningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006), som gennemfører væsentlige dele af EU’s logningsdirektiv (direktiv 2006/24/EF).

Find hele loven her.