Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 316 af 8. juni 2012

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 508 af 31. maj 2012 om ikrafttræden af retsplejelovens § 56 a

Bekendtgørelsen sætter retsplejelovens § 56 a, i kraft den 1. august 2012. § 56 a blev indføjet i retsplejeloven ved lov nr. 495 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven (Dommeres fremtræden i retsmøder) og indebærer, at en dommer skal bære kappe dels under hovedforhandlinger, dels under retsmøder, der afholdes med henblik på sagens behandling i medfør af retsplejelovens § 831 (tilståelsessager).

Her kan du læse bekendtgørelsen sin helhed.

 

Høring

Justitsministeriet har den 24. maj 2012 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af våbenbekendtgørelsen og udkast bekendtgørelse om certificering af modtagere af krigsmateriel, der indføres fra andre EU- og EØS-lande, i høring med høringsfrist den 15. juni 2012.

Udkast til bekendtgørelser, høringsbrev samt høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.