Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 314 af 25. maj 2012

Høringer

Justitsministeriet har den 23. maj 2012 sendt udkast til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven i høring med høringsfrist den 6. juni 2012.

Bekendtgørelsen, høringsbrevet og listen over høringsparter er tilgængelig her.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2012 om kørekort

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 22. maj 2012 og træder i kraft den 1. juli 2012, hvor den erstatter bekendtgørelse nr. 304 af 2. april 2009 om kørekort med senere ændringer.

Den nye kørekortbekendtgørelse indeholder bl.a. visse justeringer af reg-lerne om køreundervisning, herunder indførelse af regler om anvendelse af IT-baserede undervisningsprogrammer i teoriundervisning, hvorved det præciseres, at IT kan anvendes som et hjælpemiddel i teoriundervisningen, men ikke kan erstatte en aktiv og holdningsbearbejdende dialog mellem kørelæreren og køreeleverne.

Her kan du læse bekendtgørelsen i sin helhed.

Bekendtgørelse nr. 440 af 14. maj 2012 om ændring af bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 22. maj 2012 og træder i kraft den 1. juli 2012.

Bekendtgørelsen indeholder en præcisering af, at indehavere af kørekort, der er udstedt i de lande, som er nævnt i ombytningsbekendtgørelsen, også skal opfylde reglerne i kørekortbekendtgørelsen for at få ombyttet kørekortet uden en kontrollerende køreprøve.

Her kan du læse bekendtgørelsen i sin helhed.

Cirkulære

Cirkulære nr. 41 af 14. maj 2012 om kørekort

Cirkulæret er offentliggjort i Ministerialtidende den 22. maj 2012 og træ-der i kraft den 1. juli 2012, hvor det erstatter cirkulære nr. 27 af 2. april 2009 om kørekort med senere ændringer.

Her kan du læse cirkulæret i sin helhed.