Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 313 af 16. maj 2012

Love

Lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, fravigelse af persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.)

Loven træder i kraft den 15. maj 2012.

Loven indebærer, at kravet om opnåelse af et vist antal point som betingelse for meddelelse af opholdstilladelse som ægtefællesammenført (pointsystemet) afskaffes. Endvidere tilbageføres 24-årsreglen og tilknytningskravet til den form, der var gældende, før pointsystemet blev indført. 28-årsreglen om undtagelse fra tilknytningskravet ændres til en 26-årsregel. Kravet om bestået indvandringsprøve som betingelse for ægtefællesammenføring afskaffes, og den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Fortsat ophold som ægtefællesammenført og nedsættelse af sikkerhedsstillelse betinges af bestået danskprøve. Endelig afskaffes gebyrerne på familiesammenføringsområdet.

Af hensyn til udlændingemyndighedernes mulighed for at kunne behandle asylsager m.v. elektronisk indeholder loven en bestemmelse om, at persondatalovens bestemmelse om, at den offentlige forvaltning ikke må føre edb-registre med oplysninger om politiske forhold, som ikke er offentligt tilgængelige, ikke finder anvendelse ved behandlingen af asylsager m.v.

Adgangen til efter udlændingeloven at indgå repræsentationsaftaler med andre Schengenlande i visumsager ændres. Ændringen indebærer, at der kan indgås aftaler, hvorefter udenlandske repræsentationer ikke alene kan meddele visum, men også kan give afslag på ansøgning om visum. 

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev det besluttet at nedlægge Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og overføre sagsområderne til andre ministerier. På baggrund af den ændrede ressortfordeling foretages en række ændringer af udlændingeloven, hvorved bl.a. de sagsområder, som henhører under Beskæftigelsesministeriet, udskilles i en række selvstændige bestemmelser.

Endvidere gennemføres en mindre justering af udlændingeloven i forbindelse med, at EU-Kommissionens opgaver vedrørende den centrale database i Eurodac-fingeraftrykssystemet overgår til et nyoprettet agentur.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Forskning

På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 14. maj 2012 lagt en forskningsrapport, som er delvis finansieret af Justitsministeriets Forskningspulje. Det drejer sig om en undersøgelse af tricktyveri i beboelse. Rapporten, som er udarbejdet af psykolog, mag.art. Annalise Kongstad og sociolog, ph.d. Peter Kruize, er tilgængelig her: Rapport om tricktyveri.

 

Høringer

Høring over Europa-Kommissionens forslag til en generel forordning om databeskyttelse

Justitsministeriet har den 11. maj 2012 iværksat en høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og den fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (KOM (2012) 11 endelig).

Forordningsforslaget har efter sit indhold bl.a. til formål at ophæve og erstatte det gældende databeskyttelsesdirektiv (direktiv 95/46/EF). En konsekvens heraf vil bl.a. være, at den regulering, der følger af lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven) – samt andre love, bekendtgørelser mv., der vedrører behandling af personoplysninger – efter omstændighederne vil skulle ophæves eller ændres i overensstemmelse med ordlyden af den endelige forordning.

Høringsfristen er fastsat til 1. juli 2012.

Høringen er tilgængelig i sin helhed på Høringsportalen.