Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 311 af 3. maj 2012

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 363 af 23. april 2012 om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 27. april 2012. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2013, dog således at bekendtgørelsens § 1, nr. 6-8, først træder i kraft den 5. april 2015.

Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 2008/43/EF af 4. april 2008 om oprettelse af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug, som ændret ved Kommissionens direktiv 2012/4/EU af 22. februar 2012 om ændring af direktiv 2008/43/EF af 4. april 2008 om oprettelse af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug.

Med ændringen af eksplosivstofbekendtgørelsen udbygges den eksisterende forpligtelse til at føre fortegnelse over til- og afgang samt besiddelse af eksplosivstoffer. Herudover udvides kravene til registrering og mærkning af eksplosivstoffer.

Bekendtgørelsen er i sin helhed tilgængelig her.

 

Bekendtgørelse nr. 365 af 17. april 2012 om forretningsordenen for Erstatningsnævnet

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 2012 og erstatter bekendtgørelse nr. 787 af 12. august 2005 af forretningsorden for Erstatningsnævnet.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Cirkulære

Cirkulæreskrivelse nr. 9190 af 17. april 2012 om indsendelse af sager til Erstatningsnævnet mv. (Til politiet og anklagemyndigheden)

Cirkulæreskrivelsen indeholder bl.a. retningslinjer for indsendelse af ansøgning om erstatning til Erstatningsnævnet. Cirkulæreskrivelsen trådte i kraft den 1. maj 2012 og erstatter cirkulæreskrivelse nr. 9558 af 26. august 2005 om indsendelse af sager til Erstatningsnævnet m.v.

Cirkulæreskrivelsen er tilgængelig i sin helhed her.