Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 310 af 27. april 2012

Lovforslag

L 178: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.)

Lovforslaget er fremsat for Folketinget den 25. april 2012.

Hovedformålet med lovforslaget er at oprette et nyt nævn, Udlændingenævnet.

Lovforslaget indebærer således, at der oprettes et Udlændingenævn, som på en række udlændingeretlige områder skal virke som klageinstans for afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Nævnets kompetence foreslås at omfatte klager over afgørelser vedrørende ophold i forbindelse med familiesammenføring, beskæftigelse eller studier og klager over afgørelser vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse.

Udlændingenævnet foreslås sammensat med en landsdommer eller en højesteretsdommer som formand og dommere som næstformænd. Udlændingenævnet foreslås endvidere sammensat af et medlem, der skal være advokat, og et medlem, der er ansat i Justitsministeriet eller Beskæftigelsesministeriet.

Med lovforslaget gennemføres den del af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, oktober 2011, der vedrører oprettelse af et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring.

Lovforslaget skal endvidere ses på baggrund af regeringens aftale med Enhedslisten og Liberal Alliance af 9. februar 2012 om familiesammenføring med børn. Det indgår i aftalen, at der for at styrke retssikkerheden for udenlandske børn og deres forældre skal etableres mulighed for at indbringe afslag på familiesammenføring med børn for det uafhængige klagenævn.

Lovforslaget har derudover til formål at udmønte det element i regeringsgrundlaget, der går ud på, at regeringen i tråd med anbefalinger fra bl.a. Europarådet vil sikre udlændinge stemmeret ved lokalvalg efter 3 år. Det foreslås således, at herboende udlændinge, der ikke er nordiske statsborgere eller statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, fremover opnår kommunal og regional valgret og valgbarhed efter tre års uafbrudt fast bopæl i riget (mod i dag 4 år).

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.


L 179: Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.)

Lovforslaget er fremsat den 26. april 2012.

Formålet med lovforslaget er at udvide adgangen til at frakende en kørelærer retten til at udøve virksomhed som kørelærer i de situationer, hvor den pågældende ikke overholder reglerne for udøvelse af kørelærervirksomhed. Både af hensyn til den almindelige færdselssikkerhed og med henblik på at imødegå høje dumpeprocenter bør der efter regeringens opfattelse være lettere adgang til at gribe ind over for kørelærere, der overtræder reglerne om udøvelse af kørelærervirksomhed.

Herudover indeholder lovforslaget visse ændringer af reglerne om, hvornår en køreelev kan meddele forfald til en køreprøve uden at skulle betale et nyt prøvegebyr ved berammelse af en ny køreprøve.

Endvidere indeholder lovforslaget enkelte ændringer og præciseringer af reglerne om fornyelse af kørelærergodkendelser. Endelig indeholder lovforslaget bestemmelser om afholdelse af udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af køreprøve og afholdelse af udgifter til oversættelse af et udenlandsk kørekort i forbindelse med ansøgning om ombytning til dansk kørekort.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.


L 180: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne og langtidsvisum til adoptivbørn)

Lovforslaget er fremsat for Folketinget den 26. april 2012.

Hovedformålet med lovforslaget er at gennemføre regeringsgrundlagets initiativer om ændring af reglerne for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse og udvidelse af Flygtningenævnet. 

Det foreslås således, at pointsystemet for tidsubegrænset opholdstilladelse ophæves. Det foreslås endvidere, at der fortsat skal stilles krav om bl.a. danskkundskaber, selvforsørgelse og beskæftigelse, men at uddannelse skal indgå på lige fod med beskæftigelse. Opholdskravet foreslås ændret fra 4 år til 5 år, mens bl.a. kravet om, at en udlænding ikke må være dømt for grov kriminalitet, foreslås opretholdt. Herudover foreslås det, at medborgerskabsprøven afskaffes, og at flygtninge får mulighed for at få tidsubegrænset opholdstilladelse efter 8 års ophold, hvis de har vist vilje til integration. Lovforslaget indebærer endvidere, at Flygtningenævnet udvides med et medlem fra Dansk Flygtningehjælp og et medlem fra Udenrigsministeriets departement, og at nævnsmedlemmernes beskikkelsesperiode begrænses.

Herudover indeholder lovforslaget forslag om, at udlændinge, som ønsker ægtefællesammenføring, i stedet for de gældende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse skal opfylde de nye foreslåede betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse.

Det indgår endvidere i lovforslaget, at bestemmelsen om, at der altid skal udvises, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, ændres til, at der altid skal ske udvisning, medmindre dette vil være i strid med internationale forpligtelser. Det foreslås også, at reglerne om betinget udvisning ikke skal gælde for EU-borgere.

Endelig indebærer lovforslaget, at statsforvaltningerne, der træffer afgørelser om opholdstilladelse til adoptivbørn, også skal kunne træffe afgørelse om udstedelse af langtidsvisum i disse sager. Langtidsvisum udstedes i dag af Udlændingestyrelsen.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 355 af 20. april 2012 om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 25. april 2012. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.

De nye regler indebærer, at enhver fremover skal have en tilladelse fra politiet, et jagttegn eller være medlem af en skytteforening for at kunne anvende et kraftigt luftvåben.

Det er dog alene luftvåben, der har en særlig stor kaliber, der bliver omfattet af forbuddet. Luftvåben, der har en kaliber på 4,5 mm eller derunder kræver fortsat ingen tilladelse, og kan således fortsat erhverves og anvendes af enhver person over 18 år.

Med den nye bekendtgørelse vil de farligste luftvåben komme ind under våbenlovens kontrolordning og sidestilles med andre skydevåben. Dermed får politiet kontrol med de luftvåben, der kan være ligeså farlige som egentlige skydevåben.

Bekendtgørelsen er i sin helhed tilgængelig her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 20. april 2012 sendt betænkning nr. 1530/2012 om Reform af den civile retspleje VII (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) i høring med høringsfrist den 1. juni 2012.

Betænkningen, høringsskrivelsen samt listen over høringsparter er tilgængelig på Høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 24. april 2012 sendt udkast til en overenskomst om en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte i høring med høringsfrist den 22. maj 2012.

Overenskomstudkastet, den forklarende rapport til overenskomstudkastet, et notat om undertegnelse af den reviderede konvention, høringsbrevet og listen over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 25. april 2012 sendt betænkning nr. 1532/2012 om af reglerne om offentlige indsamlinger (Indsamlingsudvalget) i høring med høringsfrist den 1. juni 2012.

Betænkningen, høringsskrivelsen samt listen over høringsparter er tilgængelig på Høringsportalen.