Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 308 af 13. april 2012

Love

Lov nr. 325 af 11. april 2012 om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, lov om retsafgifter og lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen (Adgang til, at en dommer m.fl. kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, før den pågældende skal fratræde på grund af alder, visse ændringer af reglerne om behandling af sager om mindre krav, udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn m.v.)

Loven indeholder en række forskellige ændringer af navnlig retsplejeloven om bl.a. følgende:

  • Styrkelse af Tinglysningsretten med oprettelse af en yderligere dommerstilling.
  • Adgang til, at dommere og andre personer, der udøver dømmende myndighed, kan færdigbehandle sager, i hvilke mundtlig forhandling er påbegyndt, før den pågældende dommer mv. falder for en bestemt aldersgrænse.
  • Ophævelse af reglen om, at vicepolitidirektøren i politidirektørens fravær har den øverste ledelse af politiet i politikredsen.
  • Ophævelse af kravet i bl.a. stævninger om angivelse af postadresse i Danmark, til hvilken meddelelser vedrørende sagen kan sendes.
  • Mindre justeringer af reglerne om behandling af sager af mindre værdi (småsager), bl.a. udvidet adgang til at afholde forberedende retsmøder og mulighed for at deltage i forberedende retsmøder ved anvendelse af telekommunikation.
  • En udtrykkelig bestemmelse om, at sigtede – på linje med, hvad der gælder i dag for så vidt angår udenretlige afhøringer – ikke har adgang til at overvære et retsmøde, hvor afhøring af et barn optages på video (videoafhøring).
  • En præcisering af, at retten ikke blot i domsmandssager og nævningesager, men også i tilståelsessager kan bestemme, at en varetægtsfængsling eller en foranstaltning skal fortsætte uden yderligere forlængelser, indtil der er afsagt dom i sagen.

Lovens § 1, nr. 1-4, 8, 10-24 og 27, § 2, § 3, nr. 1 og § 4 træder i kraft den 1. maj 2012. Lovens § 1, nr. 5-7, 9, 25 og 26, § 3, nr. 2, og § 5 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lovforslag

L 150: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn)

Lovforslaget er fremsat for Folketinget den 11. april 2012.

Lovforslaget har til formål at gennemføre en række af de ændringer af udlændingeloven, der er nødvendige for at udmønte regeringens ”Aftale om familiesammenføring med børn” med Enhedslisten og Liberal Alliance af 9. februar 2012.

Med lovforslaget foreslås det at ændre reglerne om, hvornår en herboende forælder kan få familiesammenført sit barn, hvis forælderen venter mere end 2 år med at søge om det, og barnet og den anden forælder begge bor i hjemlandet. Således foreslås det at indføre en aldersgrænse på 6 år, hvor kravet om grundlag for en vellykket integration i Danmark ikke stilles som betingelse for familiesammenføring. Derudover vil 2-årsfristen fortsat gælde, men det foreslås at tillægge det større vægt i vurderingen af et barns grundlag for en vellykket integration, om den herboende forælder selv er godt integreret og dermed vil kunne hjælpe barnet til en god integration i Danmark. Barnets faktiske forhold til forælderen i hjemlandet foreslås også tillagt større betydning end i dag. Endvidere forslås det klart reguleret, at kravet om grundlag for en vellykket integration ikke skal stilles, hvis 2-årsfristen er overskredet som følge af, at den herboende forælder har været forhindret i at søge barnet familiesammenført inden for fristen, f.eks. som følge af en forældremyndighedstvist.

De særlige tilfælde, der kan føre til familiesammenføring af børn over 15 år, foreslås endvidere præciseret i udlændingeloven.

Derudover foreslås det, at der indføres en klar regulering af, hvornår ”barnets tarv” taler for at give en ny opholdstilladelse til et barn, hvis tidligere opholdstilladelse er bortfaldet pga. ophold i udlandet, således at det bliver et centralt element i vurderingen heraf, om barnet har sit netværk og har levet størstedelen af sit liv i Danmark.

Endelig foreslås det, at kommuner, der efter serviceloven afholder samtaler med forældre pga. mistanke om, at et barn er sendt på genopdragelsesrejse, får pligt til at orientere forældrene om de opholdsretlige konsekvenser af rejsen.

Forslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 320 af 30. marts 2012 om ophævelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 4. april 2012 og indebærer, at bekendtgørelse nr. 270 af 26. marts 2009 om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer ophæves.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 30. marts 2012 sendt udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Oprettelse af et uafhængigt klagenævn (Udlændingenævnet) og valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg i høring med høringsfrist den 16. april 2011.

Lovforslaget, høringsbrevet samt listen over høringsparter tilgængelig på Høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 2. april 2012 sendt udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.) i høring med høringsfrist den 20. april 2012.

Lovforslaget, høringsbrevet samt listen over høringsparter tilgængelig på Høringsportalen.