Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 306 af 30. marts 2012

Love

Lov nr. 275 af 27. marts 2012 om ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel m.v.)

Lovændringen har til formål at bringe dansk straffelovgivning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (som Danmark som følge af retsforbeholdet ikke er bundet af).

Med henblik på at sikre, at Danmarks strafferetlige værn mod menneskehandel fortsat er på niveau med resten af Europa bringes straffeloven således i overensstemmelse med direktivet på de punkter, hvor direktivet går videre end rammeafgørelsen, og hvor straffeloven ikke allerede er på linje med direktivet.

Lovændringen indebærer, at det element af udnyttelse, som indgår i straffelovens definition af menneskehandel, udvides således, at også udnyttelse af strafbare handlinger fremover kan straffes som menneskehandel, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Desuden hæves strafferammen for menneskehandel fra 8 år til 10 år med henblik på at sikre, at der ved strafudmålingen til stadighed er et væsentligt råderum i forhold til helt ekstraordinært grove sager. Der tilsigtes imidlertid ikke ændringer af udmålingspraksis i de typer af sager om menneskehandel, som vi kender i dag.

Endelig indebærer lovændringen, at danske statsborgere og andre, der har fast ophold her i landet, fremover kan blive retsforfulgt ved de danske domstole for menneskehandel begået i udlandet, selv om handlingen ikke også er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet (det vil sige, selv om der ikke foreligger dobbelt strafbarhed).

Loven trådte i kraft den 29. marts 2012.

Loven er her tilgængelig i sin helhed.


Lov nr. 274 af 27. marts 2012 om ændring af våbenloven (Straf for overtrædelse af knivforbuddet)

Loven er en udmøntning af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, hvorefter regeringen ønsker at revidere lovgivningen om knive, således at den bringes bedre i balance og fokuserer på knive i nattelivet, hvor problemerne er evidente og lovgivningen relevant, og således at udgangspunktet om ubetinget fængselsstraf i førstegangstilfælde afskaffes.

Loven indebærer, at lovgivningsforudsætningen om, at der i førstegangstilfælde som altovervejende hovedregel fastsættes en ubetinget frihedsstraf på 7 dage, ophæves. I stedet er indsat en mere afbalanceret sanktionsbestemmelse i våbenloven.

Før lovændringen i 2008 kunne man ikke straffes med mere end en bøde (i praksis 3.000 kr. eller 5.000 kr. afhængig af knivens art), første gang man overtrådte forbuddet mod at bære eller besidde kniv på offentligt tilgængelige steder mv. Der var således efter våbenloven først mulighed for frihedsstraf anden gang, man overtrådte forbuddet.

Med lovændringen i 2008 blev det imidlertid forudsat, at der i førstegangstilfælde som altovervejende hovedregel fastsættes en ubetinget frihedsstraf på 7 dages fængsel, medmindre særlig formildende omstændigheder begrunder en bødestraf. For unge under 18 år blev det dog samtidig lagt til grund, at straffen kan gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Den nye sanktionsbestemmelse indebærer, at førstegangstilfælde af overtrædelse af knivforbuddet som udgangspunkt straffes med bøde, således at der i førstegangstilfælde kun kan udmåles en frihedsstraf, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, f.eks. fordi personen har båret kniven i nattetimerne på et diskotek eller værtshus. Bestemmelsen understøtter domstolenes frihed til at målrette frihedsstraffe til de sager, hvor der er skærpende omstændigheder og dermed behov for en mere markant sanktion end bøde.

Loven træder i kraft den 1. april 2012.

Loven er her tilgængelig i sin helhed.


Lovforslag

L 116: Forslag til lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. (Civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe m.v.)

Lovforslaget er fremsat den 28. marts 2012.

Lovforslaget har til formål at give rederier mulighed for efter ansøgning at få en generel våbentilladelse til at bruge civile, bevæbnede vagter om bord på danske lastskibe i områder, hvor der er risiko for pirateri og væbnede overfald på skibe.

Baggrunden for lovforslaget er, at den gældende tilladelsesordning i våbenloven har vist sig at være meget vanskelig at forene med det behov, som rederierne af hensyn til navnlig besætningens sikkerhed ofte har for meget hurtigt at få udstedt eller ændret en konkret våbentilladelse til at bruge civile, bevæbnede vagter.

Lovforslaget indebærer, at justitsministeren – eller den, ministeren bemyndiger hertil – efter ansøgning kan meddele et rederi en generel våbentilladelse til, at rederiet besidder egne eller vagtvirksomhedens våben mv. om bord på rederiets danske lastskibe med henblik på at bruge civile, bevæbnede vagter, når skibet befinder sig i områder, hvor der er risiko for pirateri og væbnede overfald på skibe. Tilladelsen vil i modsætning til den gældende ordning ikke længere knytte sig til en konkret sejlads, en bestemt vagtvirksomhed, en navngiven vagt og specifikke våben.

Herudover foreslås det, at meddelelse af en sådan generel våbentilladelse forudsætter, at rederiet overholder en række nærmere regler og vilkår, som vil blive fastsat i en ny bekendtgørelse om brug af civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe. Bekendtgørelsen vil skulle træde i kraft samtidig med dette lovforslag.

Lovforslaget har derfor også til formål at give justitsministeren hjemmel til administrativt at fastsætte sådanne nærmere regler. En række af de forhold, som vil blive reguleret nærmere i bekendtgørelsesform vedrører bl.a. krav til ansøgningens form og indhold, krav til våben- og ammunitionstyper og opbevaringen heraf, krav om føring mv. af en våbenbog, vagternes egnethed, rapportering i tilfælde af overfald eller angreb og tilladelsens gyldighedstid.

Det foreslås endvidere, at justitsministeren – eller den, ministeren bemyndiger hertil – hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse skal have adgang til at kontrollere rederiets våbenbog.

Lovforslaget indeholder desuden et forslag om indførelse af en afgift på 5.000 kr. for meddelelse af en generel våbentilladelse til rederiet.

Endelig indeholder lovforslaget en ændring af reglerne i våbenloven og krigsmaterielloven, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (herefter forsvarsdirektivet), således at bestemmelserne tillige finder anvendelse på udførsler til EØS-lande.

Forslaget er her tilgængeligt i sin helhed.

 

L 117: Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Aldersgrænsen for førere af lille knallert)

Lovforslaget er fremsat den 28. marts 2012.

Formålet med lovforslaget er at ophæve den nedsættelse af aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 til 15 år, som efter forslag fra den daværende regering blev vedtaget i maj 2011, og som er fastsat til at skulle træde i kraft den 19. januar 2013. Baggrunden for forslaget er, at regeringen finder, at der er væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn, som taler for, at den nuværende aldersgrænse på 16 år, der har været gældende i mange år, bør fastholdes.

Herudover indeholder lovforslaget enkelte andre justeringer af de nye regler for knallerter, som også blev vedtaget i maj sidste år ved lov nr. 479 af 23. maj 2011. Det foreslås bl.a., at der indføres mulighed for, at knallertelever, der dumper den teoriprøve eller praktiske prøve, som knallertførere under 18 år skal bestå efter 19. januar 2013, kan gå til prøve igen mod betaling af et omkostningsbestemt gebyr på 200 kr.

Lovforslaget er her tilgængeligt i sin helhed.


Hvidbøger

Hvidbog vedrørende lov nr. 1107 af 1. december 2009 om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.)

Justitsministeriet har den 20. marts 2012 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 1107 af 1. december 2009 om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i fire dele ved klik på links herunder:

Bind 1, del 1

Bind 1, del 2

Bind 2, del 1

Bind 2, del 2