Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 303 af 9. marts 2012

Lovforslag

L 104: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabsindgåelse og opløsning (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, frigivelse af persondatalovens § 7, stk8. i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.

Lovforslaget er fremsat den 2. marts 2012.

Formålet med lovforslaget er navnlig – som led i udmøntningen af regeringsgrundlaget fra oktober 2011 – at gennemføre en række ændringer af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring.

Med lovforslaget foreslås det således, at kravet om opnåelse af et vist antal point som betingelse for meddelelse af opholdstilladelse som ægtefællesammenført (pointsystemet) afskaffes.

Det foreslås endvidere, at 24-årsreglen og tilknytningskravet tilbageføres til den form, der var gældende, før pointsystemet blev indført. 28-årsreglen om undtagelse fra tilknytningskravet ændres til en 26-årsregel. Kravet om bestået indvandringsprøve som betingelse for ægtefællesammenføring afskaffes, og den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Forslaget indebærer desuden, at fortsat ophold som ægtefællesammenført og nedsættelse af sikkerhedsstillelse betinges af bestået danskprøve. Endelig foreslås det, at gebyrerne på familiesammenføringsområdet afskaffes.

Af hensyn til udlændingemyndighedernes mulighed for at kunne behandle asylsager m.v. elektronisk indeholder lovforslaget herudover forslag om, at persondatalovens bestemmelse om, at den offentlige forvaltning ikke må føre edb-registre med oplysninger om politiske forhold, som ikke er offentligt tilgængelige, ikke finder anvendelse ved behandlingen af asylsager m.v.

Adgangen til efter udlændingeloven at indgå repræsentationsaftaler med andre Schengenlande i visumsager foreslås ændret. Forslaget indebærer, at der kan indgås aftaler, hvorefter udenlandske repræsentationer ikke alene kan meddele visum, men også kan give afslag på ansøgning om visum. 

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev det besluttet at nedlægge Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og overføre sagsområderne til andre ministerier. På baggrund af den ændrede ressortfordeling foreslås en række ændringer af udlændingeloven, hvorved bl.a. de sagsområder, som henhører under Beskæftigelsesministeriet, udskilles i en række selvstændige bestemmelser.

Der foreslås endelig gennemført en mindre justering af udlændingeloven i forbindelse med, at EU-Kommissionens opgaver vedrørende den centrale database i Eurodac-fingeraftrykssystemet overgår til et nyoprettet agentur.

Forslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 226 af 28. februar 2012 om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Med ændringsbekendtgørelsen indsættes et stk. 2 og 3 i tingbogsbekendtgørelsens § 37, som vedrører tinglysning af anparter af en fast ejendom.

Med ændringen gives der mulighed for, at Tinglysningsretten efter anmodning kan oprette et anpartsblad i tilknytning til ejendomsbladet, når der til anparten er knyttet en eksklusiv brugsret til en del af ejendommen.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

Hvidbøger

Hvidbog vedrørende lov nr. 421 af 10. maj 2011 om ændring af forældelsesloven (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom)

Hvidbog vedrørende lov nr. 421 af 10. maj 2011 om ændring af forældelsesloven (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom) er offentliggjort på Justitsministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig her.


Hvidbog vedrørende lov nr. 609 af 14. juni 2011 om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen m.v.)

Hvidbog vedrørende lov nr. 609 af 14. juni 2011 om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen m.v.) er offentliggjort på Justitsministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i to dele herunder:

Del 1

Del 2


Hvidbog vedrørende lov nr. 610 af 14. juni 2011 om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet for ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.v.)

Hvidbog vedrørende lov nr. 610 af 14. juni 2011 om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet for ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.v.) er offentliggjort på Justitsministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i to dele herunder:

Del 1

Del 2

 

Høring

Justitsministeriet har den 2. marts 2012 sendt udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) i høring med høringsfrist den 29. marts 2012.

Lovforslaget, høringsbrevet samt listen over høringsparter er tilgængelig på Høringsportalen.