Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 293 af 22. december 2011

Love

Lov nr. 1271 af 21. december 2011

L 11 blev vedtaget den 21. december 2011 med 93 stemmer for, 14(DF) imod og ingen undlod at stemme. Lovforslaget omfatter 1.718 personer og ca. 636 børn. Lovforslaget blev vedtaget efter en langvarig debat om konsekvenserne af, at statsløse født i Danmark har mulighed for at blive optaget alene på de betingelser, der fremgår af konventionen om begrænsning af statsløshed. Det er i den forbindelse blandt andet kommet frem, at der på lovforslaget figurerer en person, der af PET vurderes til at kunne være en fare for landets sikkerhed. Det Konservative Folkeparti og Venstre ønsker konventionen ændret og har allerede samme dag fremsat forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN’s statsløsekonvention.

Loven er tilgængelig her.

 

Lovforslag

L 61: Forslag til lov om ændring af våbenloven (Straf for overtrædelse af knivforbuddet)

Lovforslaget er fremsat den 21. december 2011.

Lovforslaget er en udmøntning af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, hvorefter regeringen ønsker at revidere lovgivningen om knive, således at den bringe bedre i balance og fokuserer på knive i nattelivet, hvor problemerne er evidente og lovgivningen relevant, og således at udgangspunktet om ubetinget fængselsstraf i førstegangstilfælde afskaffes.

Forslaget indebærer, at lovgivningsforudsætningen om, at der i førstegangstilfælde som altovervejende hovedregel fastsættes en ubetinget frihedsstraf på 7 dage, ophæves. I stedet indsættes en mere afbalanceret sanktionsbestemmelse i våbenloven.

Før lovændringen i 2008 kunne man ikke straffes med mere end en bøde (i praksis 3.000 kr. eller 5.000 kr. afhængig af knivens art), første gang man overtrådte forbuddet mod at bære eller besidde kniv på offentligt tilgængelige steder mv. Der var således efter våbenloven først mulighed for frihedsstraf anden gang, man overtrådte forbuddet.

Med lovændringen i 2008 blev det imidlertid forudsat, at der i førstegangstilfælde som altovervejende hovedregel fastsættes en ubetinget frihedsstraf på 7 dages fængsel, medmindre særlig formildende omstændigheder begrunder en bødestraf. For unge under 18 år blev det dog samtidig lagt til grund, at straffen kan gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Den nye sanktionsbestemmelse vil betyde, at førstegangstilfælde af overtrædelse af knivforbuddet som udgangspunkt straffes med bøde, således at der i førstegangstilfælde kun kan udmåles en frihedsstraf, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, f.eks. fordi personen har båret kniven i nattetimerne på et diskotek eller værtshus. Denne bestemmelse vil understøtte domstolenes frihed til at målrette frihedsstraffe til de sager, hvor der er skærpende omstændigheder og dermed behov for en mere markant sanktion end bøde.

Bødeniveauet for overtrædelse af knivforbuddet foreslås ikke ændret.

 

Bekendtgørelser


Bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2011 om regulering af beløb i henhold til arveloven

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Bekendtgørelsen fastsætter det i arvelovens § 5, stk. 2, nævnte beløb til 1.140.000 kr. for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere det i arvelovens § 11, stk. 2, nævnte beløb til 680.000 kr. for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1191 af 13. december 2011 om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven

Bekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 16. december 2011.

Udlændingeloven indeholder en række bestemmelser, der angiver beløb, som efter loven reguleres én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten. Den nye bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven viser beløbenes størrelse efter satsreguleringen den 1. januar 2012.

Bekendtgørelsen er tilgængelig her.

 

Bekendtgørelse nr. 1192 af 13. december 2011 om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, religiøse forkyndere m.v. og tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 16. december 2011.

Den nye bekendtgørelse viser gebyrernes størrelse efter satsreguleringen den 1. januar 2012. Endvidere tages der ved bekendtgørelsen højde for den ressortomlægning, der er gennemført ved den kongelige resolution af 3. oktober 2011.  

Bekendtgørelsen er tilgængelig her.

 

Forskning
 

På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 21. december 2011 lagt et resumé af en forskningsrapport, som er der er bevilget midler til af Justitsministeriets Forskningspulje. Det drejer sig om ph.d.-afhandlingen ”Mellem retssag og rundbordssamtale: Retsmægling i teori og praksis”, der er udarbejdet af Lin Adrian fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Resuméet er tilgængeligt her.