Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 291 af 9. december 2011

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1102 af 24. november 2011 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Bekendtgørelsen fastsætter de beløbsmæssige krav til forsikringsdækning ved skader forvoldt af motordrevne køretøjer for perioden 1. januar til 31. december 2012.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1104 af 24. november 2011 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Bekendtgørelsen fastsætter de beløbsmæssige krav til forsikringsdækning ved skader opstået i forbindelse med afholdelse af motorløb på bane for perioden 1. januar til 31. december 2012.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1107 af 30. november 2011 om visse vedtægtsændringer for erhvervsdrivende fonde.

Justitsministeren har den 30. november 2011 udstedt bekendtgørelse nr. 1107 om visse vedtægtsændringer for erhvervsdrivende fonde.

Med bekendtgørelsen forenkles proceduren i forbindelse med foretagelse af vedtægtsændringer for erhvervsdrivende fonde, idet området for de vedtægtsændringer, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter indstilling fra fondens bestyrelse kan tillade uden Civilstyrelsen forudgående godkendelse, udvides.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1118 af 29. november 2011 om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer
 

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2012.

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af § 21, stk. 1, i lov om skifte af dødsboer, beløbet i dødsboskiftelovens § 18, således at det ændrede beløb finder anvendelse for dødsfald, der indtræder i perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1119 af 29. november 2011 om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar
 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af § 15 i lov om erstatningsansvar, beløbene i erstatningsansvarslovens § 3, 1. pkt., § 3, 3. pkt., § 4, stk. 1, 2. pkt., § 4, stk. 1, 4. pkt., § 6, stk. 2, § 8, § 13, stk. 1, 2. pkt. og § 14 a, således at de ændrede beløb finder anvendelse for erstatninger og godtgørelser, der kan kræves betalt i perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1120 af 29. november 2011 om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af § 9 a, 2. pkt., i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, beløbet i lovens § 9 a, 1. pkt., efter reglerne i § 15 i lov om erstatningsansvar, således at det ændrede beløb finder anvendelse for tingsskade, som forvoldes i perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1126 af 29. november 2011 om ændring af bekendtgørelse om gældssanering
 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af konkurslovens § 216, stk. 7, beløbene i gældssaneringsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, nr. 3, § 6, stk. 3, nr. 4, 1. led, § 6, stk. 3, nr. 4, 2. led, § 6, stk. 3, nr. 4, 3. led, § 11, 1. pkt. og § 11, 2. pkt., således at de ændrede beløb finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter den 1. januar 2012.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.