Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 289 af 25. november 2011

Lovforslag

L 40: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Fordeling af opgaver mellem politikredsene og statsadvokaturerne m.v.)
 

Lovforslaget er fremsat den 23. november 2011.

Formålet med lovforslaget er at foretage de ændringer af retsplejeloven, der er nødvendige for at gennemføre anbefalingerne i betænkning nr. 1523/2010 om en fremtidig statsadvokatordning.

Med lovforslaget foreslås navnlig ændringer af retsplejelovens regler om politikredsenes og de regionale statsadvokaters kompetence til at varetage udførelsen af straffesager i 1. instans.

Der foreslås således bl.a. indført en såkaldt call-in-ordning, som indebærer, at statsadvokaterne – efter Rigsadvokatens bemyndigelse – i en periode kan varetage (påtalen og) udførelsen i 1. instans af straffesager inden for visse sagsområder, der ellers som udgangspunkt hører under politikredsenes kompetence. Call-in-ordningen forudsættes navnlig anvendt inden for sagsområder, hvor der eksempelvis i forbindelse med implementering af ny lovgivning er et særligt behov for tæt styring og koordinering af anklagemyndighedens sagsbehandling på landsplan.

Det foreslås endvidere, at det fremover som udgangspunkt skal være politikredsene, der varetager udførelsen af nævningesager i 1. instans. Samtidig foreslås det, at statsadvokaten i særlige tilfælde kan bestemme, at en nævningesag, som ellers hører under vedkommende politikreds, skal udføres af statsadvokaten.

Justitsministeriet vil samtidig administrativt gennemføre en række ændringer af anklagemyndighedens forhold som foreslået af arbejdsgruppen. Det drejer sig således navnlig om forslaget om at reducere antallet af regionale statsadvokater fra seks til to. De fremtidige statsadvokaturer vil blive placeret i henholdsvis København og Viborg.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Vejledning

Vejledning nr. 90 af 17. november 2011 om KSP-samarbejdet

Ved lov nr. 1549 af 21. december 2010 om ændring af straffeloven og retsplejeloven er § 115 i retsplejeloven ændret, således at der er skabt mulighed for, at der som led i samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet – KSP-samarbejdet – uden samtykke fra den, oplysningerne angår, kan videregives sådanne personoplysninger, som er nødvendige for, at samarbejdet kan fungere.

Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning om KSP-samarbejdet, der bl.a. beskriver rammerne for samarbejdet og reglerne for videregivelse af oplysninger inden for samarbejdet.

Vejledningen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lovbekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1062 af 17. november 2011 af straffeloven

Lovbekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 23. november 2011.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1235 af 26. oktober 2010, med de ændringer, der følger af § 11 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 1 i lov nr. 1549 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 1552 af 21. december 2010, lov nr. 611 af 14. juni 2011 og lov nr. 760 af 29. juni 2011.

Bekendtgørelsen er i sin helhed tilgængelig her.


Bekendtgørelse nr. 1063 af 17. november 2011 af retsplejeloven

Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 23. november 2011.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010, med de ændringer, der følger af § 1, nr. 1-3 og 7-9, i lov nr. 404 af 21. april 2010, § 2 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 1549 af 21. december 2010, § 2 i lov nr. 1552 af 21. december 2010, lov nr. 292 af 11. april 2011, lov nr. 411 af 9. maj 2011, § 1 i lov nr. 412 af 9. maj 2011, § 81 i lov nr. 594 af 14. juni 2011 og § 1 i lov nr. 614 af 14. juni 2011.

Lovbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høring
 

Justitsministeriet har den 22. november 2011 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) i høring med høringsfrist den 16. december 2011.

Udkastet, høringsbrevet og listen over høringsparter er tilgængelige her.