Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 288 af 18. november 2011

Bekendtgørelser
 

Bekendtgørelse nr. 1036 af 8. november 2011 om ændring af bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Justitsministeren har den 11. november 2011 udstedt bekendtgørelse nr. 1036 af 8. november 2011 om ændring af bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat.

Ved ændringen har brancheorganisationen Danske Advokater fået mulighed for at indstille et medlem til Justitsministeriets kursusudvalg, der varetager en række opgaver i forbindelse med grunduddannelsen, herunder behandlingen af eksamensklager.

Bekendtgørelsen giver herudover mulighed for at aflægge retssagsprøven ved Retten i Grønland.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1040 af 8. november 2011 ophævelse af bekendtgørelse om livstruende og uhelbredelige sygdomme omfattet af straffelovens § 252, stk. 2

Med bekendtgørelsen ophæves bekendtgørelse nr. 547 af 15. juni 2001 om livstruende og uhelbredelige sygdomme omfattet af straffelovens § 252, stk. 2.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1044 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register

Med bekendtgørelsen træder en række bestemmelser, der gennemfører rammeafgørelsen om anerkendelse af frihedsstraf, i kraft den 5. december 2011.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1045 af 3. november 2011 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere
 

Med bekendtgørelsen træder en række bestemmelser, der gennemfører dele af rammeafgørelserne om udeblivelse og om overførelse af tilsyn, i kraft den 5. december 2011.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Lovbekendtgørelse


Bekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011 af færdselsloven

Lovbekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 17. november 2011.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1320 af 28. oktober 2010, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1338 af 19. december 2008, § 106 i lov nr. 1537 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 184 af 8. marts 2011 og § 1, nr. 10, i lov nr. 479 af 23. maj 2011.

Lovbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Forskning

Lægdommeres repræsentativitet
 

Justitsministeriet har d. 16. november 2011 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende en undersøgelse af lægdommeres repræsentativitet. Undersøgelsens resultater er sammenholdt med tilsvarende tidligere undersøgelser, og den viser bl.a., at lægdommere i langt højere grad end tidligere afspejler befolkningssammensætningen med hensyn til etnisk baggrund.

Rapporten er tilgængelig her.

 

Høring
 

Justitsministeriet har den 10. november 2011 sendt udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen) samt udkast til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. i høring.

Udkast til bekendtgørelser, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig her.