Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 287 af 11. november

Lovforslag
 

L 9: Forslag til lov om ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven (Revision af straffuldbyrdelsesloven m.v.)
 

Lovforslaget er fremsat den 9. november 2011.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer af straffuldbyrdelsesloven, som kriminalforsorgens erfaringer har vist behov i de 10 år, loven har været i kraft, og som ikke allerede er foretaget siden ikrafttrædelsen.

Med lovforslaget lægges navnlig op til følgende tiltag:

Yderligere mulighed for fravigelse af princippet om, at fængselsstraf skal fuldbyrdes nær den dømtes bopæl (nærhedsprincippet), hvis hensynet til retshåndhævelsen eller andre særlige omstændigheder taler for det.

Mulighed for at begrænse antallet af deltagere i gudstjenester mv. i kriminalforsorgens institutioner af ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn.

Mulighed for at træffe afgørelse om udgangskarantæne i alle tilfælde, hvor en tilladelse til udgang nægtes eller tilbagekaldes.

Pligt til i endnu højere grad end hidtil at vurdere forholdene på den pågældende institution ved bedømmelsen af, om en indsat kan få lov til at have et barn, som er fyldt 1 år, men endnu ikke 3 år, hos sig på institutionen.

Indførelse af et udgangspunkt om, at tvangsmæssig udelukkelse fra fællesskab ikke kan udstrækkes ud over 3 måneder, samt adgang til undtagelsesvis at udelukke en indsat fra fællesskab i op til 5 dage, hvis det er nødvendigt for at beskytte den indsatte selv mod overgreb.

Herudover indeholder lovrevisionen forslag om adgang til modregning i beskæftigelsesvederlag, erstatning til dømte, der har udført for meget samfundstjeneste, og afgiftsfri retlig prøvelse af visse af kriminalforsorgens afgørelser.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L10: Forslag til lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Lovforslaget er fremsat den 9. november 2011

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen for at beskytte personer mod at blive udsat for fredskrænkelse, forfølgelse og chikane, herunder såkaldt stalking. Lovforslaget bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1526/2011 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Med det foreslåede regelsæt samles reglerne om tilhold, opholdsforbud (geografisk bestemte tilhold) og bortvisning i en ny lov. Lovforslaget indeholder navnlig følgende elementer:

•Der foreslås en objektivering af tilholdets indhold, så tilhold som udgangspunkt indebærer forbud mod enhver kontakt og ikke – som i dag – alene kontakt, der kan anses for en fredskrænkelse.

•Det foreslås, at betingelserne for tilhold, som i dag i det væsentligste må udledes af praksis, optages i loven. Efter bestemmelsen vil der kunne meddeles tilhold, hvis der er begrundet mistanke om fredskrænkelse mv., og der samtidig er bestemte grunde til at antage, at krænkelsen vil fortsætte.

•Der foreslås en ny regel om, at en person, der har været udsat for grov personfarlig kriminalitet, uden videre skal kunne opnå tilhold mod gerningsmanden, så det sikres, at den forurettede eller dennes nærmeste ikke skal tåle kontakt mv. med gerningsmanden.

•Der foreslås en udtrykkelig bestemmelse om, at stalking – det vil sige systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane – skal være en skærpende omstændighed ved fastsættelse af straf for overtrædelse af tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

•Der foreslås en almindelig bestemmelse om opholdsforbud (geografisk bestemte tilhold), så brug af opholdsforbud ikke længere vil være begrænset til tilfælde, hvor krænkeren tillige bortvises fra hjemmet. Ved opholdsforbud forbydes det krænkeren at opholde sig eller færdes i et eller flere nærmere afgrænsede områder, hvor offeret ofte færdes, f.eks. i nærheden af offerets bolig, arbejdsplads eller uddannelsessted.

•Der foreslås en regel om, at tilhold og opholdsforbud kan udstrækkes til at omfatte et medlem af forurettedes husstand.

•Det foreslås, at der i retsplejeloven sker en præcisering af adgangen til edition og en vis udvidelse af adgangen til teleoplysning i sådanne sager.

I tilknytning til lovforslaget vil der blive iværksat en række tiltag, herunder udarbejdelse af informationsmateriale om regelsættet dels til anmeldere, dels til politiet og andre myndigheder. Herudover vil de gældende retningslinjer om underretning og inddragelse af de sociale myndigheder i sager om tilhold mv. blive præciseret.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L11: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse
 

Lovforslaget er fremsat den 10. november 2011.

Lovforslaget omfatter 1.780 personer og ca. 636 børn, som får indfødsret sammen med deres forældre. Lovforslaget er det første af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Personerne omfattet af dette lovforslag om indfødsrets meddelelse er optaget på lovforslaget forud for Folketingsvalget den 15. september 2011, og de opfylder dermed de gældende betingelser for naturalisation.

Efter valget har regeringspartierne vedtaget et regeringsgrundlag, hvorefter betingelserne for naturalisation vil blive ændret på flere områder.

Reglerne om statsborgerskab skal bruges aktivt til at fremme integration. Regeringen vil sende det tydelige signal, at udlændinge, der har boet i Danmark i flere år, og hvor integrationen er lykkedes, kan blive danske statsborgere.

Kravene skal være høje, for dansk statsborgerskab er noget særligt. Men kravene skal ikke ekskludere dem, der gør sig umage, alene fordi de ikke har en tilpas høj uddannelse. Og mennesker, der har boet i Danmark gennem mange år, skal ikke mødes af en prøve, hvor kravene er højere, end hvad mange danskere kan. Men regeringen lægger vægt på, at ansøgere ikke har begået kriminalitet.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Forskning
 

Kartelsager, økonomisk kriminalitet og generalprævention

På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 7. november 2011 lagt en rapport om den generalpræventive effekt af strengere straffe i sager om økonomisk kriminalitet.

Rapporten, der er udarbejdet til brug for Udvalg om konkurrencelovgivning, er tilgængelig på her.

 

Ægteskab, skilsmisse og formuedeling

Samme dag er der på hjemmesiden lagt en rapport om befolkningens holdning til formuedeling ved skilsmisse.

Rapporten er udarbejdet til brug for Retsvirkningslovsudvalget og er tilgængelig på her.

 

Notat
 

Justitsministeriet har den 8. november 2011 sendt notat fra Arbejdsgruppen om overførsel af smitte med hiv/aids til Retsudvalget.

Notatet er tilgængeligt her.

 

Høringer
 

Justitsministeriet har den 4. november 2011 sendt udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og lov om ændring af færdselsloven (Kriminel lavalder) i høring med høringsfrist den 2. december 2011.

Udkast til lovforslag, høringsbrev samt høringsliste er tilgængeligt her.

 

Justitsministeriet har den 9. november 2011 sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om våben og eksplosivestoffer (Straf for overtrædelse af knivforbuddet) i høring med høringsfrist den 5. december 2011.

Udkast til lovforslag, høringsbrev samt høringsliste er tilgængeligt her.