Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 286 af 28. oktober 2011

Lovforslag
 

L 5: Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i den Europæiske Union (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af afgørelser om foranstaltninger som alternativ til varetægtsfængsling)

Lovforslaget er fremsat den 26. oktober 2011.

Formålet med lovforslaget er at indføre de regler, som er nødvendige for, at Danmark kan opfylde rammeafgørelsen.

Rammeafgørelsen har bl.a. til formål at fremme anvendelsen af ikke-frihedsberøvende foranstaltninger over for personer, der har lovligt og sædvanligt ophold i en anden medlemsstat end den, hvor efterforskningen pågår, ved at indføre en ordning, hvorefter medlemsstaterne gensidigt anerkender og fuldbyrder hinandens strafferetlige afgørelser om foranstaltninger, der udgør mindre indgribende alternativer til varetægtsfængsling (varetægtssurrogater).

Lovforslaget indebærer, at der i overensstemmelse med rammeafgørelsen skabes et hjemmelsgrundlag for, at afgørelser om varetægtssurrogater, som er truffet i andre medlemsstater, kan anerkendes og fuldbyrdes i Danmark, og at der fra dansk side kan fremsættes anmodning om anerkendelse og fuldbyrdelse i andre medlemsstater af afgørelser om varetægtssurrogater, der er truffet i Danmark. 

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

L 6: Forslag til lov om ændring af international købelov og lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (Gennemførelse i dansk ret af del II om aftalens indgåelse i FN-konventionen om aftaler om internationale køb).

Lovforslaget er fremsat den 26. oktober 2011.

FN’s konvention om aftaler om internationale køb (herefter benævnt CISG) blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 733 af 7. december 1988 (international købelov). Det gælder dog ikke CISG del II, der indeholder regler om aftaleindgåelse, og som Danmark – i lighed med Finland, Norge og Sverige – ved ratifikationen tog forbehold om ikke at ville være bundet af.

CISG, der gælder for køb mellem parter, som har deres forretningssteder i forskellige kontraherende stater, eller hvis international privatrets regler fører til anvendelse af en kontraherende stats love, indeholder bestemmelser om indgåelse af aftaler om internationale køb, parternes forpligtelser ved sådanne køb samt retsvirkningerne af parternes misligholdelse af deres forpligtelser. Visse former for køb, herunder f.eks. forbrugerkøb, falder uden for konventionens anvendelsesområde.

Med lovforslaget, der bygger på anbefalingerne i en fællesnordisk rapport, foreslås CISG del II, der regulerer forhold, som svarer til aftalelovens kapitel 1 om aftaleindgåelse, gennemført i dansk ret, således at Danmark kan ophæve sit forbehold over for denne del af konventionen. På tilsvarende måde forventes Finland, Norge og Sverige at ophæve deres respektive forbehold over for CISG del II.

En ophævelse af det danske forbehold over for CISG del II vil indebære, at det for erhvervsdrivende, der har deres forretningssted her i landet, og som indgår f.eks. aftaler om import eller eksport af varer med erhvervsdrivende, der har forretningssted i udlandet, bliver mere forudsigeligt, hvilke regler der vil gælde med hensyn til aftalens indgåelse.

Lovforslaget er tilgængelig i sin helhed her.

 

Cirkulære
 

Cirkulæreskrivelse nr. 9478 af 5. oktober 2011 om Den Kriminalpræventive Pris 2012
 

Cirkulæreskrivelsen er udsendt til samtlige politikredse den 5. oktober 2011.

Den Kriminalpræventive Pris har til formål generelt at sætte fokus på kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalsamfundet. I cirkulæreskrivelsen opfordres politikredsene til at indsende indstillinger til årets kriminalpræventive pris, ligesom de anmodes om at opfordre til, at der – eventuelt i samarbejde med politikredsen – afgives indstilling til prisen. Fristen for at indsende indstillinger til dette års pris er den 15. december 2011. Den Kriminalpræventive Pris, som er på 50.000 kr., uddeles ved Den Kriminalpræventive Dag den 27. marts 2012.

Cirkulæreskrivelsen er tilgængelig i sin helhed på Retsinformation her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 11. oktober 2011 sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om visse vedtægtsændringer for erhvervsdrivende fonde i høring med høringsfrist den 8. november 2011.

Udkast til bekendtgørelse, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig her på høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 20. oktober 2011 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. i høring med høringsfrist den 14. november 2011.

Udkast til bekendtgørelse, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig her på høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 26. oktober 2011 sendt forslag til lov om ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel m.v.) i høring med høringsfrist den 25. november 2011

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig her på høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 27. oktober 2011 sendt forslag til lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme) i høring med høringsfrist den 25. november 2011.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig her på høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 27. oktober 2011 sendt forslag til lov om ændring af straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.) i høring med høringsfrist den 25. november 2011.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig her på høringsportalen.

 

Forskning
 

Afsoning i hjemmet. En effektevaluering af fodlænkeordningen

Justitsministeriet har d. 26. oktober 2011 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende resultaterne fra en undersøgelse af den kriminalpræventive effekt af afsoning i hjemmet sammenlignet med afsoning i et fængsel.

Rapporten er tilgængelig her.