Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 285 af 21. oktober 2011

Høring
 

Justitsministeriet har den 17. oktober 2011 sendt udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og lov om retsafgifter (Adgang til at en dommer m.v. kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, før den pågældende skal fratræde på grund af alder, visse ændringer af reglerne om behandling af sager om mindre krav, udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn m.v.) i høring med høringsfrist den 14. november 2011.

Udkastet til lovforslaget, høringsbrevet og høringslisten er tilgængelig her.

 

Forskning

Effektevaluering af samfundstjeneste

På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 18. oktober 2011 lagt en rapport om, hvorvidt lovovertrædere, der er vurderet egnet til samfundstjeneste, har en højere sandsynlighed for at begå ny kriminalitet afhængigt af, om de reelt er blevet idømt en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller en ubetinget fængselsstraf.

Rapporten er tilgængelig her.