Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 283 af 23. september 2011

Bekendtgørelse
 

Bekendtgørelse nr. 961 af 13. september 2011 om ændring af bekendtgørelse om kørekort
 

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 20. september 2011 og træder i kraft den 1. januar 2012.

Bekendtgørelsen har navnlig til formål at gennemføre direktiv 2009/112/EF og 2009/113/EF om ændring af henholdsvis andet og tredje kørekortdirektiv, som indebærer en række ændringer af de helbredsmæssige mindstekrav vedrørende syn, sukkersyge og epilepsi i forbindelse med sager om udstedelse og fornyelse af kørekort.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Samtidig med ændringerne i kørekortbekendtgørelsen er der ved cirkulære nr. 64 af 13. september 2011 foretaget en række tilsvarende ændringer i kørekortcirkulæret.

Ændringscirkulæret, der er offentliggjort i Ministerialtidende den 20. september 2011, er tilgængelig her.

 

Pjece

Pjece om børns erstatningsansvar

Justitsministeriet har udarbejdet en pjece om børns erstatningsansvar.

Børn kan på samme måde som voksne blive pålagt at betale erstatning for de skader, som de forvolder på andre mennesker eller deres ting. Justitsministeriet har udarbejdet en pjece om denne problemstilling, hvori der bl.a. redegøres for ansvarsbetingelserne og betydningen af, at skaden er dækket af en forsikring.

Pjecen indeholder endvidere en beskrivelse af forældres hæftelse for deres børns skadegørende handlinger. Således hæfter den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn hæfter med op til 7.500 kr. pr. skadegørende handling, som barnet er erstatningsansvarlig for. Det gælder, selv om forælderen ikke kan bebrejdes, at skaden er sket.

Pjecen er tilgængelig her.