Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 282 af 19. august 2011

Forskning
 

Menneskers seksuelle omgang med dyr. En undersøgelse af dyrlægers kendskab hertil

D. 18. august 2011 sendte Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg en rapport, der belyser omfanget af dyrlægers mistanker om seksuel omgang mellem mennesker og dyr.

Rapporten er tilgængelig her.

 

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 899 af 16. august 2011 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 19. august 2011 og trådte i kraft den 20. august 2011.

Bekendtgørelsen er en genudstedelse af bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2010.

Bekendtgørelsen indebærer, at det bliver forbudt for private til at indføre, erhverve, besidde og anvende visse stoffer i nærmere angivne koncentrationer.

Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om overdragelse, overladelse og opbevaring af de pågældende stoffer.

Bekendtgørelsen er i sin helhed tilgængelig her.

 

Bekendtgørelse nr. 901 af 12. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer
 

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 19. august 2011 og træder i kraft den 1. september 2011.

Bekendtgørelsen udvider listen over bagatelgrænser i forbindelse med konstatering af, om en blodprøve indeholder et euforiserende middel, der er klassificeret som farligt for færdselssikkerheden.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.