Justitsministeriets Nyhedsbrev Nr. 280 af 29. juli 2011

Høringer
 

Justitsministeriet har den 21. juli 2011 sendt udkast til forslag til lov om ændring af international købelov og lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område

(Gennemførelse i dansk ret af del II om aftalens indgåelse i FN-konventionen om aftaler om internationale køb) i høring med høringsfrist den 26. august 2011.

Formålet med lovforslaget er at ophæve Danmarks forbehold over for del II i FN-konventionen om aftaler om internationale køb (CISG).

Udkastet til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 21. juli 2011 udsendt udkast til lovforslag om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af afgørelser som alternativ til varetægtsfængsling) i høring med høringsfrist den 1. september 2011.

Udkastet til lovforslag, høringsbrev og høringslisten er tilgængelig på Høringsportalen.

 

Justitsministeriet har den 21. juli 2011 udsendt udkast til forslag til lov om ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven (Revision af straffuldbyrdelsesloven) i høring med høringsfrist den 1. september 2011.

Udkastet til lovforslag, høringsbrev og høringslisten er tilgængelig på Høringsportalen.