Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 279 af 22. juli 2011

Bekendtgørelser
 

Bekendtgørelse nr. 862 af 20. juli 2011 om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 22. juli 2011 og træder i kraft den 23. juli 2011.

Bekendtgørelsen, der erstatter bekendtgørelse nr. 777 af 28. juni 2011 om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark, tilføjer Sydsudan til listen over lande, der er omfattet af transportforbuddet i bekendtgørelsens § 1, stk. 1. Tilføjelsen sker som konsekvens af, at Rådet for den Europæiske Union den 18. juli 2011 vedtog en rådsafgørelse om restriktive foranstaltninger over for Sudan og Sydsudan (2011/423FUSP), der bl.a. indebærer en våbenembargo mod landene. Sudan er tidligere optaget på listen over lande, der er omfattet af transportforbuddet i bekendtgørelsens § 1, stk. 1.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 863 af 20. juli 2011 om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2011.

Bekendtgørelsen bringer bestemmelserne i den færøske efteruddannelsesbekendtgørelse i overensstemmelse med den danske efteruddannelsesbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved bekendtgørelse nr. 820 af 25. juni 2010 om ændring af bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her (pdf).

 

Bekendtgørelse nr. 864 af 20. juli 2011 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2011.

Bekendtgørelsen bringer bestemmelserne i den grønlandske efteruddannelsesbekendtgørelse i overensstemmelse med den danske efteruddannelsesbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved bekendtgørelse nr. 820 af 25. juni 2010 om ændring af bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her (pdf).

 

Forskning

Udviklingen i antal anmeldelser og i straffens art og længde for vold, 2001-2010
 

På Justitsministeriets hjemmeside er der den 22. juli 2011 offentliggjort en mindre rapport om udviklingen i de registrerede voldsforbrydelser (§§ 244-246) i perioden 2001 til 2010. Rapporten indeholder bl.a. oplysninger om straffens art samt længden af de ubetingede frihedsstraffe.

Rapporten er tilgængelig her.