2009 Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 197 af 18. september 2009

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 846 af 7. september 2009 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport (udsættersøers transportegnethed)

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Med bekendtgørelsen ændres § 7 i bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport, der omhandler transportegnetheden af søer, som flyttes efter at have indgået i en produktion af smågrise (udsættersøer). 

Ændringen indebærer, at muligheden for at forlænge transporter af udsættersøer ved ophold på samlesteder begrænses.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høringer

Justitsministeriet har den 11. september 2009 sendt forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven i høring med høringsfrist den 25. september 2009.

Justitsministeriet har den 11. september 2009 sendt betænkning om gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet i høring med høringsfrist den 26. oktober 2009.

Justitsministeriet har den 15. september 2009 sendt udkast til bekendtgørelse for Grønland om forbud mod visse våben i høring med høringsfrist den 12. oktober 2009.