Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 143 af 4. juli 2008

Lovbekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 608 af 24. juni 2008 af lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende

Lovbekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 27. juni 2008.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 842 af 16. december 1991, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, og lov nr. 305 af 19. april 2006.

Lovbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 643 af 25. juni 2008 om ansvarsforsikring af løsgående heste

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. juni 2008 og trådte i kraft den 1. juli 2008.

Ved bekendtgørelsen udmøntes de nærmere regler om lovpligtig ansvarsforsikring af løsgående heste, som blev gennemført ved lov nr. 315 af 30. april 2008 om ændring af lov om hold af heste (Objektivt ansvarsforsikring og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste). I bekendtgørelsen fastsættes der bl.a. regler om mindstebeløb for person- og tingsskadedækning, forsikringsselskabers pligt til under visse forudsætninger at overtage forsikring for enhver forsikringspligtig samt indførelse af en puljeordning, hvorfra der kan udredes erstatning i tilfælde, hvor skade forvoldes af en hest, der ikke er omfattet af en forsikring. 

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 650 af 26. juni 2008 om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 27. juni 2008 og trådte i kraft den 1. juli 2008.

Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 307 af 30. april 2008 om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. 

Med bekendtgørelsen fastsættes der bl.a. bestemmelser om følgende: 

  • Hvilke idrætsbegivenheder der er omfattet af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder.
  • Kontrollørers uddannelse og legitimation.
  • Politiets videregivelse af oplysninger til autoriserede kontrollører.
  • Autoriserede kontrollørers behandling af oplysninger modtaget fra politiet.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 692 af 26. juni 2008 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 27. juni 2008 og trådte i kraft den 1. juli 2008.

Ændringen indebærer, at visse sigtelser for overtrædelse af færdselslovens § 67, stk. 2, gøres tilgængelige for anklagemyndigheden på sigtelsestidspunktet. Ændringen er en opfølgning på lov nr. 491 af 17. juni 2008 om ændring af færdselsloven (konfiskation af knallerter mv.).

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Publikationer

Vejledning nr. 9266 af 16. juni 2008 om vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område

De vejledende retningslinier trådte i kraft den 1. juli 2008.

De vejledende retningslinier fastsætter de nye – forhøjede – satser for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område.

Retningslinierne er tilgængelige i sin helhed her.

 

Høringer

Justitsministeriet har den 1. juli 2008 sendt Dyreværnsrådets udtalelse om kastration af pattegrise i høring med høringsfrist den 22. august 2008.