Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 142 af 27. juni 2008

Lovbekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 594 af 20. juni 2008 af retsplejeloven

Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 26. juni 2008.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 67 af 11. februar 2008 og § 1 i lov nr. 168 af 12. marts 2008.

Lovbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 571 af 28. maj 2008 om Rigspolitiets tolkeoversigt

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 24. juni 2008 og træder i kraft den 1. juli 2008.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for Rigspolitiets tolkeadministration, herunder regler for tolkeoversigtens indhold og anvendelse, optagelse og sletning af tolke, indhentelse af personlige oplysninger om tolken, tolkens funktion, habilitet og tavshedspligt, indberetning fra andre forvaltningsmyndigheder og afskæring af klageadgang.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Cirkulæreskrivelse nr. 31 af 17. juni 2008 om ophævelse af vejledning om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel.

Cirkulæreskrivelsen er offentliggjort i Ministerialtidende den 21. juni 2008.

Cirkulæreskrivelsen er i sin helhed tilgængelig her.