Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 140 af 16. juni 2008

Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Cirkulære nr. 29 af 6. juni 2008 om ophævelse af vejledning om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel.

Cirkulæret er offentliggjort i Ministerialtidende den 14. juni 2008.

Cirkulæret ophæver pr. 15. juni 2008 vejledning nr. 77 af 19. maj 1998 om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel.

Cirkulæret er tilgængelig i sin helhed her.

 

Folketingsbeslutning

Folketingsbeslutning af 10. juni 2008 om udkast til rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager

Med folketingsbeslutningen giver Folketinget samtykke, jf. grundlovens § 19, stk. 1, til, at regeringen på Danmarks vegne medvirker til Rådet for Den Europæiske Unions vedtagelse af et udkast til rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager. Udkastet til rammeafgørelse indeholder regler, der tager sigte på at beskytte registrerede personers grundlæggende rettigheder og navnlig deres ret til privatlivets fred i forbindelse med grænseoverskridende udveksling af personoplysninger inden for det politi- og strafferetlige område i EU. 

Folketingsbeslutningen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Forskning

Langvarige varetægtsfængslinger 2006

Den 4. juni 2008 sendte Justitsministeriet Rigsadvokatens redegørelse om brugen af langvarige varetægtsfængslinger til Retsudvalget. Som bilag til redegørelsen indgår Forskningsenhedens undersøgelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2006.

Denne undersøgelse, der inkluderer en analyse af udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger siden 2001, er tilgængelig her.

 

Midtvejsevaluering af forsøgsprojekt om parrådgivning

Familiestyrelsen har den 2. juni 2008 sendt en rapport med resultaterne af en midtvejsevaulering af et forsøgsprojekt om parrådgivning til Retsudvalget. Forsøgsprojektet giver forældrepar med børn i alderen 0-18 år mulighed for at arbejde med deres parforhold. Parrene kan få hjælp til at undgå skilsmisse, eller de kan få redskaber til at gøre en skilsmisse så lempelig som muligt.

Evalueringen viser, at tilbuddet om parrådgivning umiddelbart giver positive resultater i forhold til deltagerne.