Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 138 af 30. maj 2008

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 373 af 23. maj 2008 om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 27. maj 2008 og træder i kraft den 1. juni 2008.

Ændringen indebærer, at politiet for offentlige badestrande og badeanstalter fremover efter forhandling med kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang skal træffe bestemmelse om, hvilket redningsmateriel der skal være til stede, og hvilke foranstaltninger, herunder tilsyn, der i øvrigt skal iværksættes til afværgelse af fare for de badendes liv og helbred.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Publikationer

Vejledning nr. 9187 af 26. maj 2008 om behandling af navnesager

Vejledning nr. 9187 af 26. maj 2008 om behandling af navnesager er blevet revideret som følge af ændringer i praksis. Vejledningen er rettet mod Statsforvaltningerne og sognene.

Der er foretaget ændringer i afsnit 1., 2.3.3.2., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 8.1. og 8.2. Ændringerne består bl.a. i en indarbejdelse af cirkulæreskrivelse af 9. august 2007 om fornavne til Statsforvaltningerne, cirkulæreskrivelse af 9. august 2007 om fornavne til Personregisterførerne samt cirkulæreskrivelse af 5. september 2007 om gebyr.

Vejledningen er tilgængelig i sin helhed her.


Høringer

Justitsministeriet har den 28. maj 2008 sendt udkast til bekendtgørelse om ansvarsforsikring for heste i høring med høringsfrist den 18. juni 2008.