Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 137 af 23. maj 2008

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 362 af 15. maj 2008 om eksplosivstoffer

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2008 og erstatter bekendtgørelse nr. 601 af 30. juni 1994 om eksplosivstoffer.

Den nye bekendtgørelse indebærer navnlig, at der indføres mere detaljerede og skærpede regler om opbevaring af eksplosivstoffer. Blandt andet gradueres kravene til opbevaring af eksplosivstoffer efter både mængde og – som noget nyt – klasse/farlighed. Kravene til sikkerhedsafstand skærpes væsentligt, dog med mulighed for dispensation, hvis ansøgeren ved en risikoanalyse godtgør, at opbevaringsstedet er forsvarligt. Endvidere skærpes kravene til tyverisikring med bl.a. påbud om anvendelse af sikringsskabe/-bokse og installering af automatisk indbrudsalarmeringsanlæg.

Herudover indebærer den nye bekendtgørelse bl.a., at der som udgangspunkt kun kan opnås tilladelse til eksplosivstoffer til erhvervsmæssig brug, og at samtlige ansatte, der har adgang til eksplosivstofferne i en given virksomhed, skal vandelsgodkendes af politiet.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Cirkulæreskrivelse nr. 9163 af 28. marts 2008 om vederlag til bistandsværger

Cirkulæreskrivelsen er offentliggjort i Retsinformation den 7. maj 2008.

Cirkulæreskrivelsen, der er udstedt i medfør af § 18, stk. 5, i bekendtgørelse om bistandsværger, regulerer de i bekendtgørelsens § 18, stk. 1 og 2, nævnte vederlag med virkning pr. 1. april 2008.

Cirkulæreskrivelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Publikationer

Hvidbog vedrørende lov nr. 527 af 6. juni 2007 om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.)

Justitsministeriet har den 23. maj 2008 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 527 af 6. juni 2007 om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (Kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høringer

Justitsministeriet har den 19. maj 2008 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort i høring med høringsfrist den 3. juni 2008.