Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 133 af 17. april 2008

Vedtagne love

Lov nr. 237 af 14. april 2008 om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland (Fuldbyrdelse af anstaltsdomme i den øvrige del af riget og beskikkelse af pantefogeder)

Loven er trådt i kraft den 16. april 2008.                                     

Loven indebærer, dels at der i den gældende kriminallov for Grønland indføres en adgang for justitsministeren til at bestemme, at domme til anstaltsanbringelse skal fuldbyrdes i den øvrige del af riget, hvis den dømte har bopæl eller i øvrigt er hjemmehørende dér, dels efter ønske fra Grønlands Hjemmestyre at kompetencen efter den grønlandske retsplejelov til at beskikke pantefogeder overføres fra de grønlandske kommunalbestyrelser til Grønlands landsstyre.

Loven er tilgængelig i sin helhed her (PDF)

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 240 af 2. april 2008 om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 15. april 2008 og træder i kraft samme dag.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at justitsministeren den 2. april 2008 i medfør af retsplejelovens § 127 har godkendt ændringer i vedtægt af 27. maj 1983 om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler. Ændringerne er optaget som bilag 1 til bekendtgørelsen, og en sammenskrivning af den samlede vedtægt er optaget som bilag 2.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.